Valitse sivu

Oma yrit­tä­jän ura­ni alkoi vii­me vuo­den lopul­la. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa annan vink­ke­jä muil­le yrit­tä­jyyt­tä har­kit­se­vil­le kat­ta­van kol­men kuu­kau­den koke­muk­se­ni pohjalta.

Valitse sopivin yhtiömuoto

Yri­tyk­sen yhtiö­muo­to voi olla toi­mi­ni­mi, kom­man­diit­tiyh­tiö tai osakeyhtiö.

Oma valin­ta­ni oli osa­keyh­tiö ja tär­kein syy valin­taan vas­tuun rajoit­ta­mi­nen. Osa­keyh­tiö on oma oikeus­hen­ki­lö, eli kaik­ki sopi­muk­set laa­di­taan osa­keyh­tiön ja asiak­kaan kes­ken. Jos esi­mer­kik­si jou­tui­sin oikeu­den­käyn­tiin, pahim­mas­sa tapauk­ses­sa “vain” yri­tys kaa­tuu. (Olen toki tie­toi­nen eri­lai­sis­ta vakuu­tuk­sis­ta, mut­ta kai­kil­ta kata­stro­feil­ta ei voi suo­jau­tua nii­den­kään avulla.)

Osa­keyh­tiö on tie­tys­ti fik­su valin­ta myös kas­vu­ha­kui­sil­le yri­tyk­sil­le, sil­lä yhtiö­muo­to tar­jo­aa usei­ta mah­dol­li­suuk­sia jakaa omis­tus­ta ja vastuuta.

Itse pidän myös jos­tain syys­tä osa­keyh­tiö­tä uskot­ta­vim­pa­na yhtiö­muo­to­na, joten pal­ve­lui­ta ostaes­sa­ni olen suo­si­nut osa­keyh­tiö­muo­toi­sia yrityksiä.

Lisäk­si osa­keyh­tiö mah­dol­lis­taa, toi­sin kuin toi­mi­ni­mi, vero­va­pai­den hen­ki­lö­kun­tae­tu­jen hyö­dyn­tä­mi­sen myös yksin toi­mi­val­le yrit­tä­jäl­le. Näis­tä lisää myöhemmin.

Toki osa­keyh­tiöl­lä on kään­tö­puo­len­sa­kin. Osa­keyh­tiö tuo muka­naan jon­kin ver­ran byro­kra­ti­aa, ja yhtiön lak­kaut­ta­mi­nen ei ole ihan yksinkertaista.

Älä pelkää verottajaa

Tyy­pil­li­nen mie­li­ku­va yrit­tä­mi­ses­tä on, että verot­ta­ja vie mer­kit­tä­vän osan ansiois­ta. Kulut­ta­ja­lii­ke­toi­min­nas­sa täl­tä hel­pos­ti vai­kut­taa­kin, mut­ta ainoas­taan mui­den yri­tys­ten kans­sa toi­mi­vil­le yrit­tä­jil­le tilan­ne on kui­ten­kin toi­nen. Kun kaik­ki tar­jouk­set laa­di­taan käyt­täen arvon­li­sä­ve­rot­to­mia hin­to­ja, ei alviah­dis­tus pii­naa B2B-yrittäjää.

Lisäk­si yrit­tä­jä voi itse vai­kut­taa omaan elä­ke­mak­suun­sa. Kan­nat­taa siis poh­tia, miten pal­jon Suo­men elä­ke­jär­jes­tel­män tule­vai­suu­teen luot­taa, ja vali­ta sen poh­jal­ta YEL-mak­sun suu­ruus. Jos pää­dyt pihis­te­le­mään elä­ke­va­kuu­tuk­ses­sa, on toki kriit­tis­tä että tur­vaat tule­vai­suu­den talou­te­si muil­la tavoin. Suo­sit­tu tapa on kuu­kausit­tai­nen sijoit­ta­mi­nen indek­si­ra­has­toi­hin tai ETF:n.

Progres­sii­vi­nen vero­tus voi olla yrit­tä­jän hen­ki­sen jak­sa­mi­sen kan­nal­ta hyvä­kin asia (ja kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti type­rä), kos­ka se ei kan­nus­ta loput­to­maan raa­ta­mi­seen. Kan­nat­taa miet­tiä heti alkuun tulo­ta­so, johon olet tyy­ty­väi­nen. Kotoa käsin toi­mi­van yrit­tä­jän kiin­teät kulut voi­vat olla vain muu­ta­mia tuhan­sia euro­ja vuo­des­sa, ja kai­ken lopun kas­saan jää­vän voit halu­tes­sa­si nos­taa palk­ka­na. Jos pys­tyt las­kut­ta­maan työs­tä­si esi­mer­kik­si 70 euroa tun­nis­sa, pää­set yli 5000 euron kuu­kausit­tai­seen brut­toan­sioon teke­mäl­lä vuo­des­sa tuhat las­ku­tet­ta­vaa tun­tia (eli noin 20 tun­tia vii­kos­sa). Luon­nol­li­ses­ti ansio­ve­rot täy­tyy suo­rit­taa vero­kor­tin mukaan.

Yksin­ker­tai­sin tapa, eli mak­saa kaik­ki ulos palk­ka­na, ei kui­ten­kaan ole aina jär­ke­vin. Fik­suin rat­kai­su riip­puu tar­peis­ta, ja sii­hen vai­kut­ta­via muut­tu­jia ovat esi­mer­kik­si palk­ka, osin­ko ja ajoi­tus (eli onko mah­dol­lis­ta nos­taa osa varois­ta vas­ta tule­vi­na vuo­si­na). Koko­nai­suu­den ylen­palt­tis­ta moni­mut­kai­suut­ta voit ihme­tel­lä esi­mer­kik­si tääl­tä.

Keskity siihen minkä osaat, ulkoista kaikki muu

Älä edes har­kit­se kir­jan­pi­don teke­mis­tä itse. Käy­tin itse vii­me vuon­na erään yhdis­tyk­sen tilin­pää­tök­sen ja kir­jan­pi­don teke­mi­seen nel­jä tun­tia. Tänä vuon­na ostim­me työn tili­toi­mis­tos­ta, joka las­kut­ti puo­len tun­nin työstä.

Osta myös koti­si­vu­jen toteu­tus ja yllä­pi­to, logon suun­nit­te­lu ja kaik­ki muu, mis­sä et ole vah­vim­mil­la­si, muu­al­ta. Näin vapau­tat aikaa tär­keäm­mil­le asioil­le, jot­ka tuo­vat enem­män arvoa.

Hyödynnä verovapaita etuja

Kuten aiem­min mai­nit­sin, myös yksi­tyis­yrit­tä­jä voi hyö­dyn­tää lukui­sia vero­va­pai­ta hen­ki­lö­kun­tae­tu­ja, kun­han yhtiö­muo­to­na ei ole toi­mi­ni­mi. Kan­nat­taa tutus­tua verot­ta­jan ohjeis­tuk­seen.

Ota mallia Popedasta — be like Pate

Pope­dan ensim­mäi­nen keik­ka oli Tam­pe­reen Iku­rin puu­ro­juh­lis­sa 1977. Rati­nan sta­dio­nin he val­loit­ti­vat 41 vuot­ta myöhemmin.

Aluk­si Pope­da läh­ti kei­kal­le kaik­kial­le, min­ne hei­dän kel­puu­tet­tiin. Aloit­ta­van yrit­tä­jän kan­nat­taa ottaa täs­tä mal­lia: ole nöy­rä ja näl­käi­nen. Ensim­mäi­set asiak­kuu­det opet­ta­vat sinul­le enem­män yrit­tä­jyy­des­tä kuin yksi­kään oppi­kir­ja tai blogikirjoitus.

Muista korvauskatto ja anna tyytyväisyystakuu

Muis­ta rajoit­taa sopi­muk­sis­sa kor­vaus­vas­tuusi, sisäl­täen kaik­ki välil­li­set ja välit­tö­mät vahin­got, kor­kein­taan tar­jouk­sen veloi­tuk­sen suuruiseksi.

Lisäk­si kan­nat­taa aina antaa asiak­kail­le tyy­ty­väi­syys­ta­kuu. Jos epä­on­nis­tut arvon tuot­ta­mi­ses­sa asiak­kaal­le, et ole myös­kään ansain­nut oikeut­ta las­kun lähet­tä­mi­seen. Lisäk­si tyy­ty­väi­syys­ta­kuu las­kee osta­mi­sen kynnystä.

Myy arvoa tai aikaa

Pää­tä lii­ke­toi­min­ta­mal­li­si heti aluk­si. Voit myy­dä osaa­mis­ta­si tun­ti­hin­nal­la tai kiin­teäl­lä veloi­tuk­sel­la. Fik­sua asia­kas­ta kiin­nos­taa enem­män saa­vu­te­tut tulok­set kuin käy­tet­ty aika, mut­ta esi­mer­kik­si ohjel­moin­ti­työs­sä tun­ti­poh­jai­nen veloi­tus on usein perusteltu.

Hyödynnä matkalaskuissa kiinteitä taksoja

Pie­ni, mut­ta aikaa sääs­tä­vä vink­ki: älä kir­joi­ta tar­jouk­siin “mat­ka­ku­lut veloi­te­taan todel­lis­ten kus­tan­nus­ten mukaan”. Täl­löin jou­dut kerää­mään myyn­ti­las­kua var­ten kaik­ki kui­tit, kai­va­maan niis­tä arvon­li­sä­ve­rot­to­man hin­nan ja lisää­mään pääl­le 24 % ALV:n. Tähän tur­haan sää­töön menee hir­veäs­ti aikaa ja se on vir­heal­tis­ta. Itse esi­mer­kik­si käy­tän pal­jon junaa Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen välil­lä, ja veloi­tan juna­mat­kas­ta asiak­kaal­ta aina 30 euroa, lipun todel­li­ses­ta hin­nas­ta riip­pu­mat­ta (kal­leim­mas­sa tapauk­ses­sa eli junas­ta ostet­tu­na lip­pu voi mak­saa noin 27 euroa).

Älä nysvää

Alus­sa voi olla kova kiusaus käyt­tää aikaa kai­ken­lai­seen toi­sar­voi­seen vii­laa­mi­seen, mut­ta sen sijaan kan­nat­taa lait­taa kaik­ki ener­gia kan­nat­ta­van lii­ke­toi­min­nan raken­ta­mi­seen. Käyn­ti­kor­tit ja lou­nas­se­te­lit ehti­vät odot­taa. Eli­mi­noi kaik­ki hukka.

Pidä huolta itsestäsi

Tee itsel­le­si tiu­kat rajat. Kyt­ke tar­vit­taes­sa pois säh­kö­pos­ti puhe­li­mes­ta. Ver­kos­toi­du. Kun­toi­le. Nau­ti vapau­des­ta mut­ta älä ahdis­tu vas­tuus­ta. Pidä hauskaa!

Share This