Valitse sivu

Haa­muos­ta­jia on käy­tet­ty jo pit­kään arvioi­maan ja val­vo­maan yri­tys­ten asia­kas­pal­ve­lua. Valeos­ta­ja voi esi­mer­kik­si tun­nus­tel­la kivi­jal­ka­kau­pan asia­kas­ko­ke­mus­ta tai piraut­taa asia­kas­pal­ve­luun. Alai­käi­set aaveet saat­ta­vat kokeil­la, myy­kö ravin­to­la alko­ho­lia alaikäiselle.

En ole kui­ten­kaan kuul­lut, että mene­tel­mä oli­si B2B-puo­lel­la ylei­ses­ti käy­tös­sä. Olen itse hyö­dyn­tä­nyt haa­muos­ta­jia eri­tyi­ses­ti yri­tys­ten myyn­ti­pro­ses­sin kehittämiseen.

Mys­tee­ris­hop­paa­ja lähet­tää yri­tyk­sel­le jon­kun kana­van kaut­ta tar­jous­pyyn­nön, ja alkaa sen jäl­keen tark­kail­la, mitä tapah­tuu. Kuin­ka nopeas­ti asiak­kaa­seen ollaan yhtey­des­sä? Mil­lai­nen on vies­tin­nän sävy? Mitä tapah­tuu, jos asia­kas ei vas­taa­kaan johon­kin vies­tiin? Miten kau­an aikaa kuluu ensim­mäi­ses­tä yhtey­de­no­tos­ta sii­hen, että tar­jous­pyyn­tö on saa­tu toimitettua?

Jot­ta haa­muos­te­lu onnis­tuu, pitää kyse­lyn tul­la uskot­ta­vas­ta läh­tees­tä. Kan­nat­taa etsiä omas­ta ver­kos­tos­ta sopi­va hen­ki­lö, joka voi ope­raa­tios­sa aut­taa. Suo­sit­te­len kui­ten­kin vält­tä­mään suu­ry­ri­tys­ten työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­lua. Eräs kokei­lu torp­pa­si jo alku­vai­hees­sa, kun shop­pai­lun koh­tee­na ollut yri­tys halusi teh­dä asiak­kaan kans­sa vai­tio­lo­so­pi­muk­sen. Haa­mua­siak­kaan työ­nan­ta­jan lakio­sas­to kiel­täy­tyi yllät­täen yhteis­työs­tä täl­lais­ta tar­vet­ta varten.

Jos haa­mus­hop­pai­lua pää­te­tään hyö­dyn­tää, kan­nat­taa käyn­nis­tää usei­ta koeos­to­ja. Muu­ten shop­pai­lun koh­teek­si jou­tu­nut myy­jä saat­taa kokea jou­tu­neen­sa tikun nok­kaan ja pahoit­taa mielensä.

Tar­jous­pyyn­tö­jen lähet­tä­mi­sen lisäk­si haa­mut voi­vat hakea yri­tyk­ses­tä pes­tiä. Näin saa­daan arvo­kas­ta tie­toa myös työnhakijakokemuksesta.

Share This