Valitse sivu

Käsi pys­tyyn kaik­ki, joil­la tie­dos­to­jen var­muus­ko­pioin­ti on hoi­dos­sa. Monet tajua­vat sen tär­key­den vas­ta kun diplo­mi­työ tai valo­ku­vat ovat tuhoutuneet.

Perin­tei­nen tapa var­mis­tuk­sen teke­mi­seen on ollut var­muus­ko­pion säi­ly­tys ulkoi­sel­la kova­le­vyl­lä. Täs­sä rat­kai­sus­sa on kui­ten­kin monia heikkouksia:

  • Kuin­ka moni jak­saa sän­til­li­ses­ti vuo­des­ta toi­seen esi­mer­kik­si ker­ran kuu­kau­des­sa kopioi­da ulkoi­sel­le levyl­le tie­dos­tot, vaik­ka sii­tä oli­si esi­mer­kik­si kalenterimuistutus?
  • Var­muus­ko­pioi­den välis­sä kova­le­vy pitäi­si säi­lyt­tää toi­ses­sa sijain­nis­sa, jot­ta tie­dos­tot säi­lyi­si­vät esi­mer­kik­si tuli­pa­lon jälkeen.
  • Var­muus­ko­pioi­den välil­lä syn­ty­neet tie­dos­tot ovat luon­nol­li­ses­ti het­ken aikaa varmistamattomia.
  • Ei estä kaik­kia inhi­mil­li­sen säh­läyk­sen aiheut­ta­mia ongelmia.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten pää­tin itse lait­taa tie­to­jen var­mis­ta­mi­sen kun­toon. Ver­tai­lin eri­lai­sia rat­kai­su­ja ja pää­dyin otta­maan käyt­töön Crashpla­nin.

Crashplan on pal­ve­lu, joka luo tie­dos­tois­ta var­muus­ko­piot Crashpla­nin pal­ve­li­mil­le. Se toi­mii Linuxis­sa, Win­dow­sis­sa ja Macis­sa. Itse säi­ly­tän tie­dos­tot NAS-verk­ko­le­vyl­lä, jos­sa on kak­si pei­laa­vaa kova­le­vyä. Levyn kan­siot on jaet­tu Linuxiin, jos­sa Crashplan hoi­taa nii­den varmistamisen.

Yhden tie­to­ko­neen var­mis­ta­mi­seen Crashplan mak­saa 10 dol­la­ria kuus­sa, sisäl­täen täy­sin rajoit­ta­mat­to­man mää­rän dataa. Lisäk­si Crashplan säi­lyt­tää ikui­ses­ti kaik­kien tie­dos­to­jen kaik­ki ver­siot, eikä kos­kaan pois­ta tuhot­tu­ja­kaan tie­dos­to­ja var­muus­ko­piois­ta (pait­si jos toi­sin haluat). PÄIVITYS 25.9.2022: nykyi­sin Crashplan säi­lyt­tää tuhot­tu­ja tie­dos­to­ja ja van­ho­ja ver­sioi­ta enää 90 päivää.

Crashpla­nil­la oli aiem­min koti­käyt­tä­jil­le suun­nat­tu, hal­vem­pi home-ver­sio, mut­ta pari vuot­ta sit­ten se lope­tet­tiin. Niin­pä koti­käyt­tä­jien­kin pitää nyt vali­ta pk-yri­tyk­sil­le suun­nat­tu Crashplan SMB, joka nimes­tään huo­li­mat­ta toi­mii mai­nios­ti myös kotona.

Käyt­töön­ot­to on todel­la help­poa. Pal­ve­luun luo­daan tili, ohjel­ma asen­ne­taan koneel­le ja vali­taan var­mis­tet­ta­vat kan­siot. Tämän jäl­keen Crashplan aloit­taa työn­sä taus­tal­la. Tie­dos­to­jen mää­räs­tä ja verk­ko­yh­tey­den nopeu­des­ta riip­puen ensim­mäi­nen synk­ro­noin­ti pal­ve­li­mel­le voi kes­tää viik­ko­ja, mut­ta siir­to tapah­tuu aina kun tie­to­ko­ne on pääl­lä. Jat­kos­sa ohjel­ma huo­maa auto­maat­ti­ses­ti aina kun koneel­le kopioi­daan uusia tie­dos­to­ja, ja aloit­taa heti nii­den varmistamisen.

Crashplan on tar­koi­tet­tu vain tie­to­jen var­muus­ko­pioin­tiin. Tie­dos­to­ja ei pys­ty jaka­maan sen avul­la muil­le käyttäjille.

Crashpla­nin kil­pai­li­joi­ta ovat esi­mer­kik­si Car­bo­ni­te ja Backblaze. Kum­pi­kaan näis­tä ei kui­ten­kaan säi­ly­tä tuhot­tu­ja tie­dos­to­ja tai tie­dos­ton van­ho­ja ver­sioi­ta kuin 30 päi­vää, mikä on tär­kein syy mik­si pää­dyin Crashpla­niin. Lisäk­si Car­bo­ni­te ei tue Linuxia.

Puo­li­sen vuot­ta sit­ten olin todel­la tyy­ty­väi­nen, että käy­tös­sä­ni on Crashplan. Ostin vii­me vuon­na uuden kame­ran, jol­la kuvat­tu­ja videoi­ta olin siir­tä­nyt verk­ko­le­vyl­le. Pari tun­tia ihmet­te­lin, min­ne osa kuvaa­mis­ta­ni videois­ta oli kadon­nut. Tämän jäl­keen huo­ma­sin, että videot nime­tään juok­se­val­la nume­ro­sar­jal­la, ja jos­tain syys­tä tämä nume­roin­ti oli kame­ras­sa alka­nut alus­ta. Olin siis huo­maa­mat­ta kopioi­nut uudem­pia videoi­ta aiem­min kuvat­tu­jen pääl­le, ja aloin kai­va­ta van­hem­pia videoi­ta vas­ta mon­ta kuu­kaut­ta myö­hem­min. Var­tin kötös­te­lyn jäl­keen alku­pe­räis­ten tie­dos­to­jen palau­tus Crashpla­nin kopiois­ta alkoi, ja olin todel­la tyy­ty­väi­nen että pal­ve­lu ei tuhoa esi­mer­kik­si kuu­kau­den jäl­keen van­ho­ja versioita.

Jos et kir­joi­tuk­sen alus­sa nos­ta­nut pys­tyyn kät­tä­si, ota Crashplan käyt­töön heti. Kokei­lu­kuu­kausi on ilmainen.

Share This