Valitse sivu

Täl­lä ker­taa pää­sin spar­raa­maan mark­ki­noin­nis­sa hyvin poik­kea­vaa star­tu­pia. Yri­tys on perus­tet­tu Rau­mal­la vuon­na 2013, ja se on vähin­tään tuplan­nut lii­ke­vaih­ton­sa vuo­sit­tain vii­mei­sen kol­men vuo­den aika­na. Kadeh­dit­ta­vien luku­jen lisäk­si Sorco­lo­ris­ta tekee eri­tyi­sen sen toi­mia­la: kysees­sä on maa­laus­lii­ke. Yri­tys siis pis­tää väriä talo­jen ulko- ja sisä­pin­toi­hin sekä kattoihin.

On todel­la kieh­to­vaa, että näin perin­tei­sel­lä toi­mia­lal­la voi raken­taa menes­tys­ta­ri­nan. Sorco­lo­rin kave­rei­hin tutus­tut­tua­ni uskon, että menes­tyk­sen taka­na on pala­va into työn­te­koon sekä halu jat­ku­vaan parantamiseen.

Keik­ka oli samal­la minul­le hyvin mie­lui­saa vaih­te­lua, sil­lä Sorco­lor myy pal­ve­lui­taan suo­raan kulut­ta­jil­le. Suu­rin osa asiak­kais­ta­ni myy toi­sil­le yri­tyk­sil­le jon­kin­lai­sia säh­köi­siä palveluita.

Kos­ka tois­tai­sek­si ihmi­set vie­lä teke­vät osto­pää­tök­set, ei kulut­ta­jil­le mark­ki­noin­nin vält­tä­mät­tä tar­vit­se juu­ri ero­ta B2B-mark­ki­noin­nis­ta. Omia eri­tyis­piir­tei­tä kulut­ta­ja­bis­nek­ses­sä toki on. Yksi näis­tä on suu­ren asia­kas­mas­san muka­naan tuo­ma mai­neen­hal­lin­ta; Sorco­lo­ril­la­kin on oma “fani­ket­jun­sa” Suomi24:ssä.

Päi­vän aika­na kes­kus­te­lim­me lisäk­si esi­mer­kik­si nopeu­des­ta, vas­tuul­li­suu­des­ta, edel­lä­kä­vi­jyy­des­tä, läpi­nä­ky­vyy­des­tä ja tari­noi­den mer­ki­tyk­ses­tä. Kek­sim­me yhdes­sä usei­ta kon­kreet­ti­sia aihei­ta, joi­hin on help­po tart­tua. Osas­ta kan­nat­taa napa­ta pika­voi­tot ja tois­ten val­mis­te­luun tar­vi­taan enem­män aikaa. Luo­tan kui­ten­kin, että kaik­ki sovit­tu tulee teh­tyä, sil­lä Sorco­lo­ris­sa on sel­väs­ti totut­tu tart­tu­maan toi­meen. Ensim­mäi­nen muu­tos yri­tyk­sen koti­si­vuil­le syn­tyi vii­si minuut­tia suun­nit­te­lu­pu­he­lun päät­ty­mi­sen jälkeen.

Share This