Valitse sivu

Täs­sä on sinul­le mitali

Olen usein nau­res­kel­lut ame­rik­ka­lai­sil­le mai­nok­sil­le. Ei tai­da sel­lais­ta tuo­tet­ta olla­kaan, joka ei oli­si award win­ning. Mut­ta kyl­lä meil­lä Suo­mes­sa­kin eri­lai­sia pal­kin­to­ja, tun­nus­tuk­sia ja kil­pai­lu­ja löy­tyy, esimerkiksi:

Ja lop­puun oma suosikkini:

Fik­sus­ti hoi­det­tu­na pal­kin­non jaka­mi­nen on erit­täin hal­paa sis­si­mark­ki­noin­tia pal­kin­non myön­tä­jäl­le. Lisäk­si kysees­sä on todel­la help­po tapa saa­da näkyvyyttä.

Pal­kin­non jaka­mi­sen vaiheet:

  1. Kut­su pal­kin­to­raa­tiin muu­ta­ma arvo­val­tai­nen jäsen
  2. Sopi­kaa pal­kin­non saajasta
  3. Toi­to­ta pal­kin­nos­ta kaik­kiin kana­viin ja pyy­dä myös raa­din jäse­niä osal­lis­tua ilo­sa­no­man levittämiseen
  4. PROFIT

Yksi pal­kin­non jaka­mi­sen suu­ria bonuk­sia on, että voit kut­sua pal­kin­to­raa­tiin juu­ri halua­ma­si hen­ki­löt. Itse esi­mer­kik­si olen pääs­syt tutus­tu­maan mie­len­kiin­toi­siin kan­san­edus­ta­jiin. Olen pyy­tä­nyt kym­me­niä hen­ki­löi­tä raa­tiin, ja useim­mat pel­käl­lä säh­kö­pos­ti­kut­sul­la. Ainoas­taan yksi on tähän asti kiel­täy­ty­nyt, kos­ka oli pit­käl­lä työ­kei­kal­la ulko­mail­la. Kun­nia ja mai­ne houkuttelevat.

Pal­kin­non saa­jan valit­se­mi­seen riit­tää yksi lou­nas­ta­paa­mi­nen. Pyy­dä raa­din jäse­niä etu­kä­teen miet­ti­mään omia ehdo­tuk­si­aan. Jos­kus voi kui­ten­kin olla mah­do­ton­ta löy­tää kai­kil­le sopi­va päi­vä. Täl­löin voit hyvin tava­ta kaik­ki jäse­net erik­seen­kin, jol­loin saat myös kah­den­kes­keis­tä aikaa valit­tu­je­si kanssa.

Kuten alus­sa mai­nit­sin, jae­taan kai­ken­lai­sia pal­kin­to­ja Suo­mes­sa jo val­ta­vas­ti. Miten siis var­mis­taa näky­vyyt­tä uudel­le “Vuo­den ham­pai­den­har­jaa­ja” ‑pal­kin­nol­le? Hel­pos­ti! Kut­sut tie­ten­kin pal­kin­to­raa­tiin mukaan sopi­van leh­den (pää)toimittajan tai vies­tin­nän ammat­ti­lai­sen, ja hän hoi­taa hom­man kotiin.

Share This