Valitse sivu

Kir­ja­sin nel­jä sivua muis­tiin­pa­no­ja ja sivun ver­ran todo-listaa.

Mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia jot­ka sai­vat ajattelemaan.

Kii­tos idea­rik­kaas­ta päivästä.

Varoi­tus! Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saa­tat jou­tua tasa-arvo­val­tuu­te­tun tai pörs­sin mark­ki­na­val­von­nan hampaisiin.

Sis­si­mark­ki­noin­ti on hal­paa, haus­kaa ja teho­kas­ta — toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta! Vas­ta­sin Vinci­tin nousus­ta yhdek­si Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta yri­tyk­sis­tä sis­si­mark­ki­noin­nin kei­noin, eli ilman ostet­tua näky­vyyt­tä. Hok­sot­ti­mia hyö­dyn­tä­mäl­lä saa vähäl­lä vai­val­la parem­pia tulok­sia kuin val­ta­val­la markkinointibudjetilla.

Kou­lu­tuk­ses­sa kes­ki­tyn eri­tyi­ses­ti moder­niin sis­si­mark­ki­noin­tiin. Kaduil­la teh­tä­vän jal­ka­työn sijaan tar­jol­la on läjä­päin mah­dol­li­suuk­sia, joil­la saat pie­nil­lä kus­tan­nuk­sil­la nos­tet­tua yri­tyk­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta suu­ruu­des­ta kaik­kien huu­lil­le. Kaup­pa käy ja työ­ha­ke­muk­sia tulee.

Annan rop­pa­kau­pal­la ideoi­ta, joi­ta voit hyö­dyn­tää omas­sa yri­tyk­ses­sä­si. Ker­ron pal­jon case-esi­mer­ke­jä, jois­sa pää­set kuu­le­maan toteut­ta­mie­ni tem­paus­ten taus­tois­ta ja kurk­kaa­maan myös pörs­si­lis­tau­tu­mi­sen kulis­sien taak­se. Esit­te­len myös mui­den toteut­ta­maa mark­ki­noin­tia, joka on teh­nyt minuun vai­ku­tuk­sen. Tiuk­ka paket­ti, jos­sa ker­ron kai­ken, mitä olen mark­ki­noin­nis­ta oppinut.

Päi­vän aika­na kuu­let esi­mer­kik­si seu­raa­vis­ta aiheista:

 • 12 eurol­la pää­see leh­den etusivulle
 • Moder­ni sis­si­mark­ki­noin­ti toi­mii kai­kil­la toimialoilla
 • Miten voi teh­dä kokei­lu­mark­ki­noin­tia, eli mini­mi­pa­nos­tuk­sel­la näh­dä toi­mii­ko kampanja
 • Miten yri­tyk­sen tari­na kan­nat­taa kertoa
 • Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan vaikuttaminen
 • Erot­tu­va työpaikkailmoitus
 • Miten sadan mie­hen ja yhden nai­sen työ­paik­ka voi saa­da sel­vi­tys­pyyn­nön mies­ten syrjinnästä
 • Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jia ei kan­na­ta pelätä
 • Kaik­kien kan­nat­taa har­ras­taa sosi­aa­lis­ta myyntiä
 • Roh­keas­ti ehdot­te­le­mal­la voi saa­da ilmai­sen mai­nok­sen Hel­sin­gin paraatipaikalle
 • Suu­rim­mat sis­si­mark­ki­noin­nin esteet
 • Mik­si mes­suil­la ei kan­na­ta jakaa suklaa­ta tai kyniä
 • Nopeus on valttia
 • Kopioin­ti on sal­lit­tua ja jopa suo­ta­vaa — kopioi­da voi jopa itseään
 • Miten Vincit vie­tiin pörs­siin ilman yhtään ostet­tua mainosta
 • Mik­si Vincit teki turun mur­teel­la pörssitiedotteen

Kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa Kon­sul­tin­ret­ku Pasi Kova­nen, pasi@konsultinretku.fi tai 050–374 9132.

Aika ja paikka:

Per­jan­tai 12.4.2019, Antin­ka­tu 1, Hel­sin­ki, 8. ker­ros (Frak­tio Oy)

Aika­tau­lu:

9:00 Kah­vi + ilmoittautuminen
9:30 Kou­lu­tus alkaa
10:30–10:45 Tauko
11:30 Lounas
12:15 Kou­lu­tus jatkuu
13:00 Kahvitauko
13:30 Kou­lu­tus jatkuu
14:15–14:30 Tauko
15:30 Lopetus

Share This