Valitse sivu

Varoi­tus! Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saa­tat jou­tua tasa-arvo­val­tuu­te­tun tai finans­si­val­von­nan ham­pai­siin.

Sis­si­mark­ki­noin­ti on hal­paa, muka­vaa ja teho­kas­ta — toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta! Vas­ta­sin Vinci­tin nousus­ta yhdek­si Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta yri­tyk­sis­tä sis­si­mark­ki­noin­nin kei­noin, eli ilman ostet­tua näky­vyyt­tä.

Saat rop­pa­kau­pal­la ideoi­ta, joi­ta voit hyö­dyn­tää omas­sa yri­tyk­ses­sä­si. Ker­ron pal­jon case-esi­mer­ke­jä, jois­sa pää­set kuu­le­maan toteut­ta­mie­ni tem­paus­ten taus­tois­ta ja kurk­kaa­maan myös pörs­si­lis­tau­tu­mi­sen kulis­sien taak­se.

Päi­vän aika­na kuu­let esi­mer­kik­si seu­raa­vis­ta aiheis­ta:

 • Mitä ihmet­tä se sis­si­mark­ki­noin­ti on?
 • 12 eurol­la pää­see leh­den etusi­vul­le
 • Sis­si­mark­ki­noin­ti toi­mii toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta
 • Kokei­lu­mark­ki­noin­ti
 • Ehdot­te­lu kan­nat­taa
 • Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan vai­kut­ta­mi­nen
 • Huo­mion herät­tä­mi­nen työ­paik­kail­moi­tuk­sil­la
 • Miten sadan mie­hen ja yhden nai­sen työ­paik­ka voi saa­da sel­vi­tys­pyyn­nön mies­ten syr­jin­näs­tä
 • Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jia ei kan­na­ta pelä­tä
 • Sosi­aa­li­nen myyn­ti
 • Nopeus on valt­tia
 • Vincit vie­tiin pörs­siin ilman yhtään ostet­tua mai­nos­ta
 • Miten Pörs­sin Mark­ki­na­val­von­ta rea­goi turun mur­teel­la teh­tyyn pörs­si­tie­dot­tee­seen

Lopuk­si ideoim­me yhdes­sä uusia tem­pauk­sia, joi­den avul­la yri­tyk­se­si on pian kaik­kien huu­lil­la.

Kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa Kon­sul­tin­ret­ku Pasi Kova­nen, pasi@konsultinretku.fi tai 050–374 9132.

Päi­vä ja paik­ka:

Per­jan­tai 8.3.2019, Toi­nen Toi­mis­to, Fin­lay­so­nin­ku­ja 3, Tam­pe­re.

Suun­taa anta­va aika­tau­lu:

9:00 Kah­vi + ilmoit­tau­tu­mi­nen
9:30 Kou­lu­tus alkaa
10:30–10:45 Tek­ni­nen tau­ko
11:30 Lou­nas
12:15 Kou­lu­tus jat­kuu
13:30 Kah­vi­tau­ko
14:00 Ideoin­ti­ses­sio
15:30 Lope­tus

Share This