Valitse sivu

Monet koke­vat tus­kaa sala­sa­na­kaa­ok­sen kans­sa. Joko kaik­kiin pal­ve­lui­hin lai­te­taan sama sala­sa­na, tai sit­ten yri­te­tään palaut­taa mie­leen eri­lais­ten muis­ti­sään­tö­jen poh­jal­ta muo­dos­tet­tu­ja rii­me­jä. Tämän lisäk­si pitäi­si vie­lä joten­kin muis­taa, mikä käyt­tä­jä­tun­nus tai säh­kö­pos­ti mis­sä­kin pal­ve­lus­sa on käytössä.

Oma rat­kai­su­ni kaa­ok­sen hel­pot­ta­mi­seen on Kee­Pass-ohjel­ma. Se perus­tuu avoi­meen läh­de­koo­diin ja on saa­ta­vil­la osa­puil­leen kai­kil­le kuvi­tel­ta­vis­sa ole­vil­le alus­toil­le. Itse käy­tän sitä Win­dow­sil­la ja Linuxil­la (Kee­PassXC) sekä Androi­dil­la (Kee­PassDroid).

Kee­Pas­siin perus­tu­va rat­kai­su muo­dos­tuu lait­tei­siin asen­net­ta­vas­ta ohjel­mas­ta ja kryp­ta­tus­ta sala­sa­na­tie­dos­tos­ta. Tie­dos­to pitää luon­nol­li­ses­ti saa­da jaet­tua kaik­kiin lait­tei­siin, jois­sa sala­sa­noi­hin tar­vit­see pääs­tä käsik­si. Tyy­pil­li­ses­ti tämä tie­dos­to tal­len­ne­taan Drop­boxin kan­sioon, ja sitä kaut­ta muu­tok­set välit­ty­vät suo­raan kai­kil­le laitteille.

Sala­sa­na­tie­dos­to on suo­jat­tu … no tie­ten­kin sala­sa­nal­la tai ‑lauseel­la, joten jat­kos­sa yhden sala­sa­nan muis­ta­mal­la pää­see käsik­si kaik­kiin mui­hin. Androi­dil­la tie­dos­ton voi ava­ta käte­väs­ti myös sormenjälkitunnistuksella.

Sala­sa­no­jen lisäk­si Kee­Pas­siin voi tal­len­taa suo­jat­tu­na mitä tahan­sa muu­ta­kin tie­toa. Esi­mer­kik­si pank­ki­ti­lin nume­roa tai kir­jas­to­kor­tin PIN-koo­dia voi yllät­täen tar­vi­ta. Myös lii­te­tie­dos­to­jen tal­len­nus onnistuu.

KeePassXC:n käyt­töön­o­ton jäl­keen kan­nat­taa vie­lä asen­taa Kee­PassXC-Brow­ser-laa­jen­nus Chro­me-selai­meen. Sen avul­la Kee­PassXC osaa syöt­tää käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan suo­raan useim­piin web-palveluihin.

Share This