Valitse sivu

Lähes kak­si vuot­ta sit­ten, 27.8.2017, oli jän­nä päi­vä. Olin tuol­loin töis­sä Vinci­til­lä, ja olin pyy­tä­nyt toi­mi­tus­joh­ta­jaa ja talous­joh­ta­jaa kiteyt­tä­mään ensim­mäi­sen vuo­si­puo­lis­kon tapah­tu­mat puo­leen­tois­ta minuut­tiin ja opet­te­le­maan tari­nan ulkoa. Kun her­rat saa­pui­vat Tam­pe­reel­le, vein hei­dät Sär­kän­nie­meen. Vas­ta tuol­loin Tomil­le ja Sebal­le sel­vi­si, että video oli­kin tar­koi­tus kuva­ta Tornado-vuoristoradassa.

Kum­pi­kaan ei ollut aiem­min Tor­na­dos­sa käy­nyt. Ensim­mäi­nen otos päät­tyi­kin totaa­li­jää­ty­mi­seen, mut­ta toi­nen ajo onnis­tui jok­seen­kin täydellisesti:

Idea videon kuvaa­mi­seen tuli ex-kol­le­gal­ta­ni Tai­lal­ta. Hän jakoi Step­hen Col­bert ‑shown videon, jos­sa pro­fes­so­ri ker­too net­ti­neut­ra­li­tee­tis­ta vuoristoradassa.

Lähes päi­väl­leen vuo­si sit­ten S‑Pankki jul­kai­si vuo­ros­taan talous­en­nus­teis­ta ker­to­van videon, joka oli kuvat­tu Lin­nan­mäen vuo­ris­to­ra­das­sa. Kuva­kul­ma on eri kuin Vinci­tin videos­sa, mut­ta tuol­loin kävi mie­les­sä, oli­ko­han aja­tus saa­tu teke­mäs­täm­me videos­ta — mikä oli­si toki imar­te­le­vaa. Vinci­tin video sai ensim­mäi­sen vuo­den aika­na yli 20 000 kat­se­lu­ker­taa (Face­book + You­Tu­be), joten var­sin laa­ja pii­ri videon on nähnyt.

Täs­mäl­leen vuo­si sit­ten jul­kai­sim­me Vinci­tin vuo­den 2018 ensim­mäi­sen vuo­si­puo­lis­kon videon, jos­sa panim­me toi­mi­tus­joh­ta­jan ral­li­au­ton kyy­tiin. Täl­lä ker­taa idea oli ihan omam­me. Toki monet muut­kin ovat GoPron asen­ta­nut ral­li­au­toon. Emme kui­ten­kaan löy­tä­neet vas­taa­van­kal­tais­ta video­ta, jos­sa ral­li­au­ton kyy­dis­sä ker­ro­taan tarina.

Ja kuin­ka olla­kaan, eilen S‑Pankki jul­kai­si oman ral­li­vi­deon­sa.

On toki mah­dol­lis­ta, että kysees­sä on puh­das sat­tu­ma. Heti S‑Pankin videon alus­sa tosin herää epäi­lys muus­ta, kun molem­mis­sa videois­sa on vas­taa­van­kal­tai­nen kuva tuu­les­sa hei­lu­vas­ta vil­ja-/hei­nä­me­res­tä otsi­kon yhtey­des­sä, ja taus­tal­la soi klas­si­nen musiikki:

Yhtä­läi­syyt­tä on myös sisä­ku­vas­sa. On toki myön­net­tä­vä että ral­li­au­tot näyt­tä­vät usein sisäl­tä mel­ko lail­la samanlaisilta:

Vuo­den aika­na Vinci­tin video on kat­sot­tu jäl­leen noin 20 000 ker­taa, joten se on muka­vas­ti levin­nyt. On tie­ten­kin mah­dol­lis­ta, ettei kukaan S‑Pankin video­ta toteut­ta­mas­sa ollut ole sitä näh­nyt, mut­ta mel­koi­sel­ta sat­tu­mal­ta saman­kal­tai­suu­det vaikuttavat.

Jou­tu­vat­ko­han S‑Pankin joh­ta­jat seu­raa­vak­si soke­roi­ta­vak­si tai avan­toon?

Vinci­tin seu­raa­va puo­li­vuo­tis­kat­saus muu­ten jul­kais­taan huo­mi­saa­mu­na, näh­tä­väk­si jää onko luvas­sa jäl­leen uusi video.

 

Share This