Valitse sivu

Viik­ko sit­ten vedin Tam­pe­reel­la sis­si­mark­ki­noin­ti­kou­lu­tus­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa puhuin pal­jon sii­tä, miten yri­tyk­ses­tä saa raken­net­tua hal­val­la ja hel­pos­ti kaik­kien tunteman.

Yksi osal­lis­tu­jis­ta kysyi, tar­vit­see­ko yri­tyk­sen olla tun­net­tu. Erit­täin hyvä kysymys!

Toki pel­käs­tään muil­le yri­tyk­sil­le kapeal­la sek­to­ril­la myy­vä toi­mi­ja voi menes­tyä mai­nios­ti ilman että sitä toi­mia­lan ulko­puo­lel­la tun­ne­taan. Mut­ta toden­nä­köi­ses­ti täl­lai­nen­kin yri­tys menes­tyi­si vie­lä parem­min, jos se tun­nis­tet­tai­siin. Har­va kui­ten­kaan pää­see naut­ti­maan monopoliasemasta.

Ote­taan esi­mer­kik­si yri­tys, joka kor­jaa kai­ken­lai­sia iso­ja konei­ta. Jos et omis­ta itse kai­vin­ko­net­ta, kuin­ka mon­ta kysei­sen alan toi­mi­jaa osaat nime­tä? Minä osaan yhden, Tam­pe­reel­la toi­mi­van Hea­vy-Sepät. Pel­käs­tään mai­nion nimen ja logon ansios­ta. Toki en täl­lä het­kel­lä ole hei­dän asiak­kaan­sa, mut­ta heti kun kai­vin­ko­neen ostan lupaan vie­dä sen Hea­vy-Sepil­le korjattavaksi.

Ihmis­ten tavoin myös yri­tyk­set usein yliar­vioi­vat oman tun­net­tuu­ten­sa. Kun fir­ma on tul­lut itsel­le 20 vuo­den aika­na tutuk­si, hel­pos­ti tulee aja­tel­leek­si että kaik­ki­han mei­dät tun­te­vat. Aktii­vi­ses­ti yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta kau­pus­te­le­vat myy­jät kui­ten­kin yllät­ty­vät päi­vit­täin, miten vähän asiak­kaat tun­te­vat alan toimijoita.

Tämä on yksi tär­keä syy, mik­si kan­nat­taa olla tun­net­tu. Jos poten­ti­aa­li­nen asia­kas edes joten­kin osaa yri­tyk­sen nimen yhdis­tää, alkaa toi­mit­ta­ja heti tun­tua tutul­ta ja kes­kus­te­lu sujuu pal­jon hel­pom­min. Kai­kil­la myyn­tiä teh­neil­lä on täs­tä var­mas­ti kokemusta.

Luon­nol­li­ses­ti tun­net­tuus aut­taa myös uusien työn­te­ki­jöi­den hank­ki­mi­ses­sa. Poten­ti­aa­li­sen työn­ha­ki­jan kyn­nys vaih­taa työ­paik­kaa on pie­nem­pi, kun on yri­tyk­ses­tä val­miik­si tietoinen.

Vähem­män ilmei­nen asia voi olla nykyis­ten työn­te­ki­jöi­den viih­ty­vyys. Jos jat­ko­kom­ment­ti kysy­myk­sen “mis­sä olet töis­sä” vas­tauk­seen on aina “ihan vie­ras nimi”, alkaa­han se hel­pos­ti tur­haut­taa. Jos taas kysy­jä nimen tun­nis­taa, voi tämä vah­vis­taa vas­taa­jan suh­det­ta työ­nan­ta­jaan. Ihmi­nen halu­aa olla ylpeä työpaikastaan.

Moder­ni sis­si­mark­ki­noin­ti on lois­ta­va ja hal­pa kei­no nos­taa mikä tahan­sa yri­tys kaik­kien huu­lil­le. Osal­lis­tu kou­lu­tuk­see­ni kevääl­lä Hel­sin­gis­sä, Jyväs­ky­läs­sä tai Oulussa!

 

Share This