Valitse sivu

Käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa läpi eri­lai­sia yhteis­työ­mal­le­ja, joil­la ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­lui­ta voi­daan toi­mit­taa asiak­kaal­le. Alkuun kui­ten­kin pahoit­te­lut englan­tia sisäl­tä­väs­tä otsi­kos­ta. Vaik­ka arvos­tan­kin suu­res­ti suo­men kiel­tä, niin vali­tet­ta­vas­ti on ole­mas­sa liu­ta ter­me­jä, joil­le ei löy­dy nase­via koti­mai­sia vastineita.

Onsite — asiakkaan tiloissa työskentely

Onsi­te-mal­lis­sa toi­mit­ta­jan asian­tun­ti­jat työs­ken­te­le­vät pää­sään­töi­ses­ti asiak­kaan tilois­ta käsin. Pidän tätä par­haa­na mal­li­na kaik­keen kehitystyöhön.

Mit­kään säh­köi­set kom­mu­ni­kaa­tio­vä­li­neet eivät kor­vaa työs­ken­te­lyä samois­sa tilois­sa. Kos­ka vii­mek­si olet osal­lis­tu­nut video­neu­vot­te­luun, joka on toi­mi­nut tek­ni­ses­ti moit­teet­ta? Kan­nat­taa myös huo­mioi­da, että huo­mat­ta­va osa ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jis­tä edus­taa suku­pol­vea, joka ei ole tot­tu­nut hoi­ta­maan asioi­ta puhe­li­mit­se, vaik­ka se usein fik­sua olisikin.

Eten­kin yhteis­työn alku­vai­hees­sa asian­tun­ti­joil­la on usein läjä­päin kysyt­tä­vää, joten on ver­ra­ton etu jos asiak­kaan edus­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti saa­ta­vil­la muu­ta­man aske­leen pääs­sä. Yhtei­ses­tä tilas­ta käsin työs­ken­te­ly myös ede­saut­taa tii­miy­ty­mis­tä, sil­lä onhan asiak­kaal­la ja toi­mit­ta­jal­la yhtei­nen tavoite.

Onsi­te-työs­ken­te­ly ei toki takaa onnis­tu­mis­ta, ja jos­kus osaa­vin tar­jol­la ole­va tii­mi — mikä on kui­ten­kin onnis­tu­mi­sen tär­kein edel­ly­tys — saat­taa olla tar­jol­la esi­mer­kik­si eri paik­ka­kun­nal­ta. Täl­löin­kin eri­tyi­ses­ti yhteis­työn alku­vai­hees­sa kan­nat­taa etsiä kei­no­ja tava­ta mah­dol­li­sim­man usein.

Monitoimittajamalli

Onsi­te-työs­ken­te­ly mah­dol­lis­taa tar­vit­taes­sa moni­toi­mit­ta­ja­mal­lin hyö­dyn­tä­mi­sen. Täl­löin asia­kas haa­lii tar­vit­se­man­sa osaa­mi­sen useis­ta yri­tyk­sis­tä, ja muo­dos­taa niis­tä kehi­ty­syk­si­kön. Moni­toi­mit­ta­ja­mal­li on toi­mi­va mal­li eri­tyi­ses­ti yri­tyk­sil­le, joil­la on hyvin spe­si­fis­tä osaa­mis­ta vaa­ti­via hank­kei­ta. Usein pro­jek­tin­hal­lin­tao­saa­mi­nen kui­ten­kin löy­tyy asia­kas­yri­tyk­sel­tä itseltään.

Offsite — toimittajan omissa tiloissa työskentely

Off­si­te-mal­lis­sa toi­mit­ta­jan asian­tun­ti­jat työs­ken­te­le­vät pää­osin omis­ta tilois­taan käsin. Tii­viit tapaa­mi­set ja mie­luus­ti joka aamu pidet­tä­vä lyhyt sta­tus­pa­la­ve­ri paran­ta­vat yhteis­työ­tä asiak­kaan kans­sa. Jos jos­tain syys­tä onsi­te-työs­ken­te­ly ei ole mah­dol­lis­ta, suo­sit­te­len kui­ten­kin valit­se­maan toi­mit­ta­jan, jon­ka fyy­si­nen väli­mat­ka asiak­kaa­seen ei ole yli kah­ta tun­tia. Mikään ei raken­na ja yllä­pi­dä luot­ta­mus­ta parem­min kuin aidot, ihmis­ten väli­set tapaamiset.

Nearshore ja offshore — Huitsin nevadassa työskentely

Offs­ho­re tar­koit­taa työn teet­tä­mis­tä toi­ses­sa maas­sa. Pää­aju­ri­na tähän on luon­nol­li­ses­ti hal­vem­mat tuntihinnat.

Nears­ho­re on offs­ho­ren ruma veli­puo­li, jol­la halu­taan herät­tää posi­tii­vi­nen mie­li­ku­va “lähel­lä” tapah­tu­vas­ta työs­tä — vaik­ka se kui­ten­kin teh­dään eri maas­sa. Lisäk­si nears­ho­ren mää­rit­te­ly on häi­ly­vä, monet kut­su­vat esi­mer­kik­si Roma­ni­aa nearshoreksi.

Olen usein kuul­lut väit­teen, että offs­ho­re-mal­lia voi käyt­tää hank­keis­sa, jot­ka voi mää­ri­tel­lä etu­kä­teen täy­del­li­ses­ti. Mut­ta ei sel­lai­sia ole olemassa!

Ket­te­rä kehi­tys on ainoa oikea tapa toteut­taa menes­tyk­sek­kääs­ti ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä. Ja aidos­ti ket­te­rä kehi­tys vaa­tii tii­viin yhteis­työn asiak­kaan ja toi­mit­ta­jan välillä.

Share This