Valitse sivu

Minul­ta kysy­tään usein, mil­lai­sis­ta sei­kois­ta asiak­kaan ja ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jan välil­lä tuli­si sopia. Käyn seu­raa­vas­sa tii­viis­ti läpi tär­keim­piä asioita.

Teki­jä­noi­keu­det

Asiak­kaal­le rää­tä­löi­dys­sä ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä myös teki­jä­noi­keuk­sien tulee kuu­lua työn mak­sa­jal­le, eli asiak­kaal­le. Muu­ten syn­tyy ikä­vä toimittajalukko.

Tyy­ty­väi­syys­ta­kuu

En suo­sit­te­le kiin­te­ää hin­taa. On fik­sum­paa teh­dä ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä aika­poh­jai­sel­la veloi­tuk­sel­la. Esi­mer­kik­si mak­sue­rit­täin sovit­ta­va tyy­ty­väi­syys­ta­kuu lisää asiak­kaan luot­ta­mus­ta toimittajaan.

Toteu­tus­tii­mi

On hyvä lis­ta­ta sopi­muk­ses­sa, mil­lai­sel­la poru­kal­la yhteis­työ­tä läh­de­tään tekemään.

Mil­lä ehdoil­la tii­mis­tä saa vaih­taa tekijän

Sopi­kaa hen­ki­lö­vaih­dos­ten peli­sään­nöt. Ei kan­na­ta vaa­tia kovia sank­tioi­ta muu­tok­sis­ta tii­miin, sil­lä asian­tun­ti­jat voi­vat eri­näi­sis­tä inhi­mil­li­sis­tä syis­tä toi­voa vaih­dos­ta. Pidem­mis­sä pro­jek­teis­sa oli­si kui­ten­kin hyvä jos tii­mi pysyi­si sama­na esi­mer­kik­si ensim­mäi­sen vuo­den ajan, ja sen jäl­keen toi­mit­ta­ja vas­tai­si uusien tii­mi­läis­ten sisään­ajon kustannuksista.

Ali­hank­ki­joi­den hyödyntäminen

Tii­miin kan­nat­taa ottaa par­haat saa­ta­vil­la ole­vat teki­jät. Jos jon­kin alu­een paras osaa­mi­nen löy­tyy toi­mit­ta­jan ali­hank­ki­jal­ta, on jär­ke­vää hyö­dyn­tää tilai­suus. Asiak­kaal­la pitää toki olla pää­tös­val­ta jokai­sen asian­tun­ti­jan kohdalla.

Vas­tuut ja velvollisuudet

Eri­tyi­ses­ti pro­jek­tin koor­di­noin­ti­vas­tuus­ta ja rapor­toin­nis­ta tulee aina sopia. Muu­ten toi­mit­ta­ja voi odot­taa esi­mer­kik­si voi­mak­kaam­paa pro­jek­tin­ve­toa kuin mihin asiak­kaal­la on kyvykkyyttä.

Muut ehdot

Tyy­pil­li­ses­ti sopi­muk­sis­sa vii­ta­taan myös IT2018-ehtoi­hin. Asiak­kaan kan­nat­taa aina tutus­tua nii­hin. IT2018-ehdot esi­mer­kik­si pitä­vät teki­jä­noi­keu­det toi­mit­ta­jal­la, jos muu­ta ei sovita.

Avoi­men läh­de­koo­din hyödyntäminen

Ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä hyö­dyn­ne­tään run­saas­ti vapaas­ti saa­ta­vil­la ole­via kom­po­nent­te­ja. Yksi kom­po­nent­ti toteut­taa tyy­pil­li­ses­ti jon­kun jär­jes­tel­mäs­sä tar­vit­ta­van asian, kuten esi­mer­kik­si tie­to­kan­nan käsit­te­lyn tai vaik­ka­pa päi­vä­mää­rän valit­si­men. Näi­hin kom­po­nent­tei­hin liit­tyy aina jokin lisens­si, joka mää­rit­te­lee miten koo­dia saa hyö­dyn­tää. Jos toteu­tus­työs­sä käy­te­tään Copy­left-lisen­soi­tua kom­po­nent­tia, saat­taa se pahim­mil­laan tuho­ta asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan. Copy­left-lisens­si voi pakot­taa lisen­soi­maan kai­ken ohjel­mis­tos­sa hyö­dyn­ne­tyn koo­din samal­la lisens­sil­lä. Tämä pois­taa toi­mit­ta­jal­ta ja asiak­kaal­ta kaik­ki teki­jä­noi­keu­det (sik­si sana­leik­ki copyright<->copyleft) ja tekee koko lop­pu­tuo­tok­ses­ta vapaas­ti hyö­dyn­net­tä­vää kenel­le tahan­sa. Tun­ne­tuin Copy­left-lisens­si on GPL.

Näis­tä syis­tä toi­mit­ta­jan ja asiak­kaan täy­tyy ehdot­to­mas­ti sopia, mil­lai­sia kom­po­nent­te­ja saa hyö­dyn­tää, ja näis­tä kom­po­nen­teis­ta sekä nii­den lisens­seis­tä pitää yllä­pi­tää ajan tasal­la ole­vaa lis­taa. Kos­ka kysees­sä on aika moni­mut­kai­nen, lähin­nä ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä esiin­ty­vä asia­ko­ko­nai­suus, on toi­mit­ta­jan vas­tuul­la var­mis­taa, että asiak­kaal­la on riit­tä­vä ymmär­rys lisens­sien merkityksestä.

Takuu­työ

Rapa­tes­sa rois­kuu ja koo­da­tes­sa syn­tyy myös buge­ja. Sopi­kaa mil­lai­nen ongel­mien kor­jaus kuu­luu las­ku­tet­ta­vaan työ­hön ja mil­lai­nen takuutyöhön.

Eri­tyi­ses­ti monia avoi­men läh­de­koo­din kom­po­nent­te­ja kehi­te­tään jat­ku­vas­ti eteen­päin, mikä aiheut­taa lisä­työ­tä ver­sio­päi­vi­tys­ten myö­tä. Nämä päi­vi­tyk­set kuu­lu­vat nor­maa­lin ohjel­mis­to­ke­hi­tys­työn pii­riin. Fik­su toi­mit­ta­ja var­mis­taa, että asiak­kaal­la on mah­dol­li­sim­man aikai­ses­sa vai­hees­sa tie­to tule­vas­sa ole­vis­ta päi­vi­tys­töis­tä, jot­ka voi­vat jos­kus aiheut­taa mer­kit­tä­väs­ti­kin lisätyötä.

Yllä­pi­to, jat­ko­ke­hi­tys ja pal­ve­lu­ta­so­so­pi­mus (SLA)

Tyy­pil­li­nen ohjel­mis­to ei kos­kaan tule val­miik­si, vaan vaa­tii huo­len­pi­toa myös käyt­töön­o­ton jäl­keen. Ihan­teel­li­ses­sa tapauk­ses­sa tämä käyt­töön­ot­to teh­dään heti, kun pie­nin tar­vit­ta­va toi­min­nal­li­suus on val­mii­na, jot­ta koo­di saa­daan tuot­ta­maan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti arvoa.

Sopi­muk­ses­sa pitää sopia, kuka vas­taa ohjel­mis­ton yllä­pi­dos­ta ja val­von­nas­ta, mis­sä ympä­ris­tös­sä jär­jes­tel­mää aje­taan ja mitä se mak­saa. SLA-ehdoil­la sovi­taan esi­mer­kik­si sii­tä, kuin­ka pal­jon jär­jes­tel­mäl­tä sal­li­taan saa­vut­ta­mat­to­mis­sa oloa ja miten nopeas­ti ongel­ma­ti­lan­tei­siin tulee rea­goi­da. Rea­goin­tia­jat jao­tel­laan tasoi­hin ongel­man kriit­ti­syy­den mukaan.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely

EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus (GDPR) vel­voit­taa sopi­maan hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä. Täs­sä tyy­pil­li­ses­ti hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si IT2018 EHK ‑sopi­mus­ta tai vas­taa­vaa vakiopohjaa.

Usual sus­pects

Lop­puun vie­lä lis­ta muis­ta sovit­ta­vis­ta asiois­ta. Ne tus­kin kai­paa­vat tar­kem­paa esittelyä.

 • Aika­tau­lu
 • Hin­noit­te­lu­mal­li
 • Hin­to­jen voimassaolo
 • Hin­to­jen korotusehto
 • Mak­sueh­to
 • Mat­ka-ajan korvaus
 • Sopi­muk­sen voimassaoloaika
 • Salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus
 • Kor­vaus­vel­vol­li­suus
 • Vies­tin­tä­ka­na­vat
 • Työs­ken­te­ly­paik­ka
 • Kenen tar­joa­mia työ­vä­li­nei­tä käytetään
 • Rek­ry­toin­ti­ra­joi­tuk­set
 • Refe­rens­sioi­keus
Share This