Valitse sivu

Men­nees­sä maa­il­mas­sa ohjel­mis­to­ke­hi­tys­hank­keet aloi­tet­tiin ras­kaal­la mää­rit­te­ly­vai­heel­la, jon­ka seu­rauk­se­na laa­dit­tiin “täy­del­li­nen” vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly ja läjä­päin mui­ta doku­ment­te­ja. Täs­sä suun­ni­tel­mas­sa pysyt­tiin sit­ten jää­rä­päi­ses­ti koko toteu­tus­vai­heen ajan.

Kos­ka nykyi­sin suo­si­taan kevyem­piä kehi­tys­ta­po­ja, kysy­vät asiak­kaat usein mil­lai­nen tar­jous­pyyn­tö kan­nat­taa laa­tia? Itse suo­sit­te­len lähes­ty­mään poten­ti­aa­li­sia toi­mit­ta­jia hyvin yksin­ker­tai­sel­la vies­til­lä koti­si­vu­jen kautta:

Olen Mat­ti Möt­tö­nen yri­tyk­ses­tä Acme Cor­po­ra­tion. Aut­tai­sit­te­ko mei­tä toteut­ta­maan lin­nun­pönt­tö­jen Airbnb:n?

Kun toi­mit­ta­ja saa vies­ti­si, arvioi se aluk­si sekä edus­ta­ma­si yri­tyk­sen että tar­joa­ma­si pro­jek­tin kiin­nos­ta­vuu­den. Niin­pä saat arvo­kas­ta tie­toa jo sii­tä, mil­lä innok­kuu­del­la vies­tii­si vastataan.

Tämän jäl­keen kan­nat­taa tava­ta vas­taus­ten perus­teel­la kiin­nos­ta­val­ta vai­kut­ta­vat toi­mit­ta­jat. Tapaa­mi­ses­sa toi­mit­ta­jat pyy­tä­vät tar­vit­ta­vat lisä­tie­dot, jot­ta voi­vat laa­tia tar­jouk­sen. Toi­mit­ta­jan vas­tuul­la on joka tapauk­ses­sa sel­vit­tää koko toteu­tus­vai­heen aika­na kaik­ki tar­vit­ta­va tie­to, joten tar­jous­pyyn­tö­vai­he on mai­nio tapa tes­ta­ta tätä kyvyk­kyyt­tä. Tie­to­jen toi­mit­ta­mi­sen apu­na kan­nat­taa toki hyö­dyn­tää kaik­kea han­kit­ta­vas­ta jär­jes­tel­mäs­tä saa­ta­vil­la ole­vaa tietoa.

Tapaa­mis­ten poh­jal­ta toi­mit­ta­jat laa­ti­vat tar­jouk­sen­sa, joi­den avul­la toi­mit­ta­ja­va­lin­ta pääs­tään teke­mään. Tar­jous­ten lisäk­si toi­mit­ta­jien ver­tai­lua hel­pot­taa tar­jous­pyyn­tö­vai­hees­sa ker­ty­nyt käy­tän­nön koke­mus eri yri­tys­ten toimintatavoista.

Share This