Valitse sivu
Har­kit­set­ko uuden säh­köi­sen pal­ve­lun hank­ki­mis­ta rää­tä­li­pal­ve­lu­na? Seu­raa­vas­sa vink­ke­jä jot­ka kan­nat­taa huo­mioi­da ostovaiheessa.

 

Riittäisikö valmisratkaisu?

Sel­vi­tä aluk­si, onko tar­pee­si niin ainut­laa­tui­nen ettei kukaan ole sii­hen vie­lä val­mis­ta rat­kai­sua kehit­tä­nyt. Maa­il­ma on täyn­nä hyviä työ­ajan­kir­jauk­seen tai doku­men­tin­hal­lin­taan tar­koi­tet­tu­ja sovel­luk­sia. Usein hyvä lop­pu­tu­los saa­daan myös raken­net­tua integroi­mal­la usei­ta pal­ve­lui­ta tai rää­tä­löi­mäl­lä valmisratkaisuja.

Varmista säännölliset toimitukset

Asian­sa osaa­va toi­mit­ta­ja esit­te­lee asiak­kaal­le vähin­tään vii­kon tai kah­den välein pro­jek­tin ete­ne­mis­tä, ja osal­lis­taa asia­kas­ta jat­ku­vas­ti. Ite­ra­tii­vi­nen pro­ses­si mah­dol­lis­taa (mut­tei takaa!) par­haan lopputuloksen.

Sitoudu

Kuten yllä mai­nit­sin, vaa­tii onnis­tu­nut ohjel­mis­to­ke­hi­tys sitou­tu­mis­ta myös asiak­kaal­ta. Asiak­kaan teh­tä­vä­nä on olla kehi­tys­tii­min saa­ta­vil­la ja val­mii­na vas­taa­maan tule­viin kysy­myk­siin. Var­mis­ta ennen han­kee­seen läh­te­mis­tä, että tar­vit­ta­vat aika- ja osaa­mis­re­surs­sit löy­ty­vät. Valit­se lisäk­si toi­mit­ta­ja, joka edel­lyt­tää tii­vis­tä yhteistyötä.

Pyydä useita tarjouksia

Kan­nat­taa olla yhtey­des­sä vähin­tään kol­meen toi­mit­ta­jaan. Toden­nä­köi­ses­ti saat hyvin eri­lai­sia tarjouksia.

Tapaa tarjottu toteutustiimi

Tär­kein­tä onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta on, että saat käyt­töö­si osaa­vat ja fik­sut teki­jät. Älä tee pää­tök­siä ansio­luet­te­loi­den poh­jal­ta tai vai­ku­tu näyt­tä­vis­tä refe­rens­seis­tä, jos tar­jo­tut tii­min jäse­net eivät ole nii­hin osal­lis­tu­neet. Tapaa kaik­ki ehdo­te­tut teki­jät ja luo­ta myös fii­lik­see­si. Jos yhtään epäi­let, älä näy­tä vih­re­ää valoa. Var­mis­ta lisäk­si että voit halu­tes­sa­si vaih­taa tii­min jäse­niä myös yhteis­työn aikana.

Paljasta budjetti

Ker­ro toi­mit­ta­jil­le heti tar­jous­pyyn­nön yhtey­des­sä, kuin­ka pal­jon osa­puil­leen olet val­mis mak­sa­maan. On hyvin yleis­tä, että asiak­kaal­la ei ole käsi­tys­tä ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen todel­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Huo­mioi myös että yllä­pi­to ja pien­ke­hi­tys tuo­vat kus­tan­nuk­sia koko pal­ve­lun elin­kaa­ren ajan. Tyy­pil­li­nen säh­köi­nen pal­ve­lu ei kos­kaan valmistu.

Unohda projektikolmio

Lukit­tu sisäl­tö, bud­jet­ti ja aika­tau­lu tuhoa­vat ohjel­mis­to­pro­jek­tin. Sil­ti monet yrit­tä­vät edel­leen laa­tia kai­ken­kat­ta­van vaa­ti­mus­mää­rit­te­lyn ennen tar­jous­pyyn­nön lähet­tä­mis­tä. Suun­ni­tel­man beto­noin­ti estää kui­ten­kin oppi­mi­sen ja suun­nan vaih­don pro­jek­tin aika­na, eikä ole kum­man­kaan osa­puo­len etu­jen mukais­ta. Sitä pait­si vähän­kään laa­jem­mas­sa koko­nai­suu­des­sa kukaan ei pys­ty etu­kä­teen huo­mioi­maan kaikkea.

Ymmärrä ehdotetut toteutusteknologiat

Jos pyy­dät tar­jouk­sen nel­jäl­tä toi­mit­ta­jal­ta voit hyvin­kin saa­da ehdo­tuk­set nel­jäs­tä eri tek­no­lo­gias­ta. On erit­täin tär­ke­ää, että ymmär­rät eri tek­no­lo­gioi­den vai­ku­tuk­sen pro­jek­tiin, etkä tyy­dy toi­mit­ta­jien vakuu­tuk­siin oman ehdo­tuk­sen­sa parem­muu­des­ta. Käyt­tö­koh­de rat­kai­see onko kivi­ta­lo, puu­ta­lo vai parak­ki­ra­ken­nus tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin ratkaisu.

Toteu­tusai­kais­ten vai­ku­tus­ten, kuten esi­mer­kik­si laa­dun ja kus­tan­nus­ten, lisäk­si tek­no­lo­gia­va­lin­ta vai­kut­taa koko ohjel­mis­ton elin­kaa­ren ajan. Jos yri­tyk­ses­sä­si ei ole rii­tä­väs­ti ymmär­rys­tä aihees­ta, pyy­dä apua.

Malttia palvelumuotoilun kanssa

Pal­ve­lu­muo­toi­lu on eri­koi­nen uudis­sa­na, jon­ka monet mää­rit­te­le­vät omien etu­jen­sa mukai­ses­ti. Täs­sä yhtey­des­sä tar­koi­tan sil­lä kaik­kea pal­ve­lun kon­sep­toin­tiin ja käyt­tö­ko­ke­muk­seen liit­ty­vää. Annan saman vin­kin kuin tek­no­lo­gioi­den­kin kans­sa: ymmär­rä mitä ostat ja edel­ly­tä tarkoituksenmukaisuutta.

Vaadi kaikki tekijänoikeudet itsellesi

Ohjel­mis­to­ke­hi­tys teh­dään rahoil­la­si, joten on tär­ke­ää että myös kaik­ki teki­jä­noi­keu­det siir­ty­vät asiak­kaal­le. Muu­ten pää­dyt toi­mit­ta­ja­louk­kuun, jon­ka avaa­mi­nen voi tul­la kal­liik­si. Huo­leh­di myös sii­tä, että sinul­la on jat­ku­va pää­sy kaik­keen mitä pro­jek­tis­sa on toteu­tet­tu, kuten esi­mer­kik­si ohjel­ma­koo­diin ja dokumentointiin.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si ei jul­kais­ta. Pakol­li­set ken­tät on mer­kit­ty *

Share This