Valitse sivu

Mikä tahan­sa tar­peek­si edis­ty­nyt tek­no­lo­gia näyt­tää tai­kuu­del­ta. — Art­hur C. Clar­ke 1962

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten tör­mä­sin nerok­kaa­seen totea­muk­seen: yksi­kään ihmi­nen ei ymmär­rä, mitä kaik­kea tapah­tuu, kun jol­la­kin verk­ko­si­vul­la klik­kaa link­kiä. Koko­nai­suus on taikuutta.

Kun autos­sa käy­tät navi­gaat­to­ria ja kuun­te­let blue­toot­hin yli musiik­kia, mie­ti het­ki mitä kaik­kea on pitä­nyt kek­siä että tämä on mah­dol­lis­ta. Voit kuul­la taus­tal­ta suri­naa kun Fou­rier, Eins­tein ja kump­pa­nit pyö­ri­vät tyy­ty­väi­si­nä haudoissaan.

Tie­to­tek­niik­ka aut­taa rat­kai­se­maan todel­la moni­mut­kai­sia ongel­mia. Huo­mat­ta­va osa ongel­mis­ta ei kui­ten­kaan vaa­di eri­tyi­sen moni­mut­kais­ta rat­kai­sua. Kei­jo & Koi­ran las­ku­tus­oh­jel­ma tuli­si raken­taa eri­lai­sis­ta pali­kois­ta kuin hypers­kaa­lau­tu­va, mil­jar­dien käyt­tä­jien verkkopalvelu.

Vali­tet­ta­vas­ti näin ei aina toi­mi­ta. Uut­ta, hie­noa tek­no­lo­gi­aa pai­no­te­taan usein lii­kaa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den kus­tan­nuk­sel­la. Nopeas­ti kehit­ty­väl­lä alal­la monil­la asian­tun­ti­joil­la on oman kehit­ty­mi­sen­sä vuok­si suu­ri hin­ku vali­ta käyt­töön uusin­ta uut­ta, vaik­ka asiak­kaal­le tut­tu ja tyl­sä voi­si tuot­taa suu­rem­man arvon.

Pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten tör­mä­sin ensim­mäi­sen ker­ran legen­daa­ri­seen kei­nusar­ja­ku­vaan. Sil­loin se nau­rat­ti. Nykyi­sin se näyt­tää surul­li­sen tutulta.

Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus ja oikeat tek­no­lo­gia­va­lin­nat ovat kriit­ti­siä säh­köis­ten pal­ve­lui­den kehi­tys- ja elin­kaa­ri­kus­tan­nus­ten sekä laa­dun kan­nal­ta. Kuten aiem­min­kin olen toden­nut, pätee ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen osta­mi­seen sama neu­vo kuin sijoit­ta­mi­seen: ymmär­rä mitä olet osta­mas­sa. Jos et ymmär­rä, pyy­dä apua — tai voit jou­tua Nört­tien val­ta­kun­taan.

Share This