Valitse sivu
Voi­si luul­la, että nyky­ai­ka­na on help­poa perus­taa verk­ko­kaup­pa, jon­ka kaut­ta pys­tyy myy­mään säh­köi­siä pal­ve­lui­ta ympä­ri maa­il­man. Vali­tet­ta­vas­ti totuus kui­ten­kin on toi­sen­lai­nen. Sato­jen vuo­sien aika­na esi­mer­kik­si eri mai­den väli­set vero­tus­käy­tän­nöt ovat muok­kau­tu­neet erit­täin monimutkaisiksi.

Eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­nen arvon­li­sä­ve­ro­tus on san­gen moni­ta­hoi­nen asia, ja sii­hen pereh­ty­mi­nen on muil­le kuin vero­ju­ris­teil­le tym­pe­ää hom­maa. Esit­te­len seu­raa­vas­sa erit­täin tii­viis­ti laki­vaa­ti­muk­set ja sen jäl­keen yhden tavan takla­ta verohaasteet.

B2B — yri­tys­ten väli­nen kaupankäynti

B2B-kau­pas­sa arvon­li­sä­ve­ro­tus toi­mii päh­ki­nän­kuo­res­sa seuraavasti:

  • Suo­mes­sa verot­to­maan hin­taan lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro, yleen­sä 24 %.
  • EU:n sisäl­lä on käy­tös­sä kään­tei­nen arvon­li­sä­ve­ro­tus, eli osta­va yri­tys mak­saa arvon­li­sä­ve­ron myy­jän puo­les­ta ja myyn­ti­vai­hees­sa veroa ei peritä.
  • EU:n ulko­puo­lel­le pal­ve­lut myy­dään pää­sään­töi­ses­ti ilman arvonlisäveroa.

Tek­ni­ses­ti kään­tei­nen ALV on suh­teel­li­sen yksin­ker­tai­nen. EU:n tar­joa­maan VIES-verk­ko­pal­ve­luun syö­te­tään (joko käsin tai raja­pin­nan kaut­ta) myy­jän ja osta­jan yri­tys­ten Y‑tunnukset, ja här­ve­li pulaut­taa tie­don saa­ko kään­teis­tä vero­tus­ta käyt­tää. Jos saa, myy­jä ei peri veroa, vaan kir­joit­taa tie­tyt teks­ti­li­ta­niat las­kuun ilmoit­taen, että osta­ja hoi­taa. Kään­tei­nen vero­tus on käy­tös­sä myös jois­sa­kin muis­sa mais­sa, kuten Etelä-Korea.

EU:n ulko­puo­li­siin mai­hin myy­des­sä sää­dök­set vaih­te­le­vat maa­koh­tai­ses­ti, ja tyy­pil­li­ses­ti jokai­seen koh­de­maa­han pitää teh­dä oma vero­re­kis­te­röin­ti jon­kun rajan yli­tyt­tyä. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa säh­köis­ten pal­ve­lui­den myyn­ti on vero­va­paa­ta. Kysees­sä on siis todel­la moni­mut­kai­nen kokonaisuus.

B2C — kuluttajakauppa

Euroo­pan sisäl­lä kulut­ta­ja­kau­pas­sa — eli kun osta­ja ei ilmoi­ta y‑tunnusta — hin­taan lisä­tään koh­de­maan arvon­li­sä­ve­ro, ja myyn­nit ilmoi­te­taan kes­ki­te­tys­ti One Stop Shop (OSS) ‑nimi­seen jär­jes­tel­mään. Suo­mes­sa tämä tapah­tuu Oma­Ve­ron kautta.

EU:n ulko­puo­lel­le myy­des­sä päte­vat samat rekis­te­röin­ti­vaa­ti­muk­set kuin B2B-puolella.

Kään­tei­nen vero­tus tuot­taa tuskaa

Vali­tet­ta­vas­ti yri­tys­ten väli­nen kään­tei­nen vero­tus on tois­tai­sek­si tuet­tu todel­la har­vas­sa verk­ko­kaup­pa­rat­kai­sus­sa tai mak­su­pal­ve­lus­sa. Mer­kit­tä­vä osa pal­ve­luis­ta on kehi­tet­ty USA:ssa ja ilmei­ses­ti euroop­pa­lai­nen B2B-kaup­pa ei ole ollut kor­keal­la prioriteettilistoilla.

Stri­pen uuden Stri­pe Tax ‑pal­ve­lu tukee kään­teis­tä vero­tus­ta, mut­ta ainoas­taan koo­daa­mal­la ja hyö­dyn­tä­mäl­lä raja­pin­to­ja. Stri­pen Pay­ment Links ‑toi­min­nal­li­suu­del­la pys­tyy käte­väs­ti lisää­mään nap­pu­lat joil­la pal­ve­lui­ta voi ostaa ja mak­saa, mut­ta kään­tei­nen vero­tus ei tois­tai­sek­si ole tuet­tu tämän pal­ve­lun kanssa.

Sho­pi­fy ei suo­raan tue kään­teis­tä vero­tus­ta, vaan avuk­si pitää ottaa käyt­töön esi­mer­kik­si Exemp­ti­fy-lisä­osa. Sitä taas ei voi hyö­dyn­tää Stri­pe Pay­ment Link­siä vas­taa­van Sho­pi­fy Buy But­ton ‑pal­ve­lun kanssa.

Merc­hant of Record ‑pal­ve­lut apuun

Pie­ni­muo­tois­ta, glo­baa­lia myyn­tiä teke­vää verk­ko­kaup­paa perus­ta­val­le tilan­ne on siis han­ka­la. Onnek­si tämä mark­ki­na­ra­ko on hais­tet­tu, ja on perus­tet­tu ns. Merc­hant of Record (MoR) ‑pal­ve­lui­ta.

MoR tar­koit­taa tahoa, joka myy pal­ve­lun asiak­kaal­le. Se muis­tut­taa verk­ko­kaup­pa­rat­kai­sua, mut­ta hal­lin­nol­li­ses­ti se on jotain ihan muu­ta: se ei siis vain väli­tä rahaa, vaan hal­lin­nol­li­ses­ti kat­soen toi­mii välis­sä ostaen ja myy­den pal­ve­lun. MoR siis kerää asiak­kaal­ta mak­sun, lähet­tää kui­tin, hoi­taa kaik­ki vero­tuk­seen liit­ty­vät käy­tän­nöt, ja hyvit­tää pal­ve­lus­ta veloi­te­tun sum­man pal­ve­lun tar­joa­jal­le vähen­net­ty­ään sii­tä ensin oman provisionsa.

Itsel­lä­ni on koke­mus­ta englan­ti­lai­sen paddle.com MoR-pal­ve­lun käyt­töö­no­tos­ta. Mui­ta­kin rat­kai­su­ja löy­tyy, mut­ta Padd­les­sa vie­hät­ti eri­tyi­ses­ti kes­kit­ty­mi­nen yhden asian toteut­ta­mi­seen ja se, ettei pal­ve­lus­sa ole lain­kaan kuu­kausi- tai aloi­tus­mak­sua. Padd­le veloit­taa ainoas­taan koh­tuul­li­sen pro­sent­ti­poh­jai­sen mak­sun jokai­ses­ta tran­sak­tios­ta. Jos­tain syys­tä he eivät ker­ro mak­sun suu­ruut­ta suo­raan omil­la sivuil­laan mut­ta tie­to löy­tyy hel­pos­ti esi­mer­kik­si muis­ta blo­geis­ta. Padd­len sivuil­ta löy­tyy myös lis­ta mais­ta, joi­hin Padd­le on teh­nyt verotusrekisteröinnin.

Padd­len sovel­tu­vuus ja rajoitukset

Padd­le on tar­koi­tet­tu ainoas­taan säh­köi­sen pal­ve­lui­den myy­mi­seen. Hei­dän sivuil­taan löy­tyy pit­kä lis­taus asiois­ta, joi­ta Padd­len kaut­ta ei saa myy­dä. Padd­le myös tar­kis­taa huo­lel­la uusien pal­ve­lun­tar­joa­jien taus­tan ja myy­tä­vät pal­ve­lut. Kos­ka asia­kas mak­saa pal­ve­lun­tar­joa­jan sijas­ta Padd­lel­le, on hei­dän int­res­seis­sään luon­nol­li­ses­ti var­mis­taa ettei­vät väli­tä rahaa huijareille.

Padd­les­sa on kak­si muu­ta rajoi­tus­ta, jot­ka kan­nat­taa huo­mioi­da ennen kuin sitä alkaa ottaa käyttöön:

  1. Padd­le ei ole verk­ko­kaup­pa-alus­ta. Se tar­jo­aa toi­min­nal­li­suu­den ainoas­taan yksit­täis­ten osto­jen tai tilaus­ten osta­mis­ta var­ten, mut­ta ei sisäl­lä esi­mer­kik­si ostos­ko­ria tai mah­dol­li­suut­ta teh­dä auto­ma­ti­soi­dus­ti tuo­te­va­li­koi­man sisäl­tä­vää sivua. Jos riit­tää että voit lisä­tä sivuil­le “Osta nyt” ‑pai­nik­keen, pär­jäät toden­nä­köi­ses­ti pel­kän Padd­len kans­sa. Muus­sa tapauk­ses­sa jou­dut sel­vit­tä­mään, osaa­ko käyt­tä­mä­si verk­ko­kaup­pa-alus­ta integroi­tua Paddleen.
  2. Käyt­tö­liit­ty­mä ei tois­tai­sek­si tue suomea.

Kos­ka Padd­le on kes­kit­ty­nyt hoi­ta­maan vain yhden asian, pal­ve­lu on san­gen sel­keä ja help­po ottaa käyt­töön. Pal­ve­lu on erit­täin kehit­tä­jäys­tä­väl­li­nen ja tuki on vas­tan­nut nopeas­ti kyselyihin.

 

Jaat­han kom­ment­ti­ken­täs­sä koke­muk­sia­si muis­ta tavois­ta rat­kais­ta kan­sain­vä­li­sen kau­pan kie­mu­rat. Kiitos!

Share This