Valitse sivu

Kir­ja­sin nel­jä sivua muis­tiin­pa­no­ja ja sivun ver­ran todo-lis­taa.

Mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia jot­ka sai­vat ajat­te­le­maan.

Kii­tos idea­rik­kaas­ta päi­väs­tä.

Ei huo­nom­pi kuin Paran­tai­nen.

Varoi­tus! Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saa­tat jou­tua tasa-arvo­val­tuu­te­tun tai pörs­sin mark­ki­na­val­von­nan ham­pai­siin.

Lai­ta kaup­pa käy­mään, työ­ha­ke­muk­sia tule­maan ja kil­pai­li­jat kihi­se­mään kateu­des­ta.

Sis­si­mark­ki­noin­ti on hal­paa, haus­kaa ja teho­kas­ta — toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta! Vas­ta­sin Vinci­tin nousus­ta yhdek­si Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta yri­tyk­sis­tä ilman ostet­tua näky­vyyt­tä, eli moder­nin sis­si­mark­ki­noin­nin kei­noin. Kaik­ki kei­not ovat sal­lit­tu­ja kun tar­jol­la on ansait­tua näky­vyyt­tä. Luon­nol­li­ses­ti nyky­ai­kai­nen sis­si har­vem­min jal­kau­tuu kaduil­le vaan hyö­dyn­tää säh­köi­siä kana­via. Käy­tet­tä­vis­sä ole­va kei­no­va­li­koi­ma on val­ta­va.

Hok­sot­ti­mia vai­vaa­mal­la saa vähäl­lä vai­val­la parem­pia tulok­sia kuin val­ta­val­la mark­ki­noin­ti­bud­je­til­la. Lisäk­si sis­si­mark­ki­noin­ti on todel­la haus­kaa myös sen teki­jöil­le.

Annan rop­pa­kau­pal­la ideoi­ta ja vink­ke­jä, joi­ta voit hyö­dyn­tää omas­sa yri­tyk­ses­sä­si — toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Teo­rian sijaan ker­ron pal­jon case-esi­merk­ke­jä, jois­sa pää­set kuu­le­maan toteut­ta­mie­ni tem­paus­ten taus­tois­ta ja kurk­kaa­maan myös pörs­si­lis­tau­tu­mi­sen kulis­sien taak­se. Esit­te­len myös mui­den toteut­ta­maa nok­ke­laa mark­ki­noin­tia.

Nos­ta yri­tyk­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta suu­ruu­des­ta kaik­kien huu­lil­le.

Päi­vän aika­na kuu­let esi­mer­kik­si seu­raa­vis­ta aiheis­ta:

 • 12 eurol­la pää­see leh­den etusi­vul­le
 • Moder­ni sis­si­mark­ki­noin­ti toi­mii kai­kil­la toi­mia­loil­la
 • Miten voi teh­dä kokei­lu­mark­ki­noin­tia, eli mini­mi­pa­nos­tuk­sel­la näh­dä toi­mii­ko kam­pan­ja
 • Miten yri­tyk­sen tari­na kan­nat­taa ker­toa
 • Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan vai­kut­ta­mi­nen
 • Erot­tu­va työ­paik­kail­moi­tus
 • Miten sadan mie­hen ja yhden nai­sen työ­paik­ka voi saa­da sel­vi­tys­pyyn­nön mies­ten syr­jin­näs­tä
 • Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jia ei kan­na­ta pelä­tä
 • Sosi­aa­li­nen myyn­ti
 • Roh­keas­ti ehdot­te­le­mal­la voi saa­da ilmai­sen mai­nok­sen Hel­sin­gin paraa­ti­pai­kal­le
 • Suu­rim­mat sis­si­mark­ki­noin­nin esteet
 • Mik­si mes­suil­la ei kan­na­ta jakaa suklaa­ta tai kyniä
 • Nopeus on valt­tia
 • Kopioin­ti on sal­lit­tua ja jopa suo­ta­vaa — kopioi­da voi jopa itse­ään
 • Miten Vincit vie­tiin pörs­siin ilman yhtään ostet­tua mai­nos­ta
 • Mik­si Finans­si­val­von­ta äräh­ti pörs­si­tie­dot­tees­ta

Kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa Kon­sul­tin­ret­ku Pasi Kova­nen, pasi@konsultinretku.fi tai 050–374 9132.

Aika ja paik­ka:

Per­jan­tai 20.9.2019, Sepän­ka­tu 14 C 21, Jyvääs­ky­lä (Tri­me­dia Oy)

Aika­tau­lu:

9:00 Kah­vi + ilmoit­tau­tu­mi­nen
9:30 Kou­lu­tus alkaa
10:30–10:45 Tau­ko
11:30 Lou­nas
12:15 Kou­lu­tus jat­kuu
13:00 Kah­vi­tau­ko
13:30 Kou­lu­tus jat­kuu
14:15–14:30 Tau­ko
15:30 Lope­tus

Hin­ta: 397 euroa / hlö + ALV 24 %. Hin­ta sisäl­tää tar­joi­lut. Jos sinul­le tulee este, voi esi­mer­kik­si työ­ka­ve­ri­si osal­lis­tua tapah­tu­maan puo­les­ta­si.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ KOULUTUKSEEN — tee se heti, tilaa on rajoi­te­tus­ti.

Ter­ve­tu­loa!

Share This