Valitse sivu

Koti­mais­ten ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä teke­vien yri­tys­ten aut­ta­mi­nen on lähel­lä sydän­tä­ni. Täs­tä joh­tuen perus­tin esi­mer­kik­si Koo­dia Suo­mes­ta ry:n.

Haluan tämän kevään aika­na aut­taa vie­lä muu­ta­maa yri­tys­tä — täy­sin ilmai­sek­si. Saat Kon­sul­tin­ret­kul­ta päi­vän spar­rauk­sen halua­mis­ta­si aiheis­ta. Autan mie­lel­lä­ni esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa asioissa:

  • Ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen menetelmät
  • Mark­ki­noin­ti ja näkyvyys
  • Myyn­nin tapo­jen kehittäminen
  • Hen­ki­lös­tön johtamismallit

Voit kat­soa Lin­ke­dIn-pro­fii­lis­ta­ni, mis­sä kai­kes­sa olen saa­nut olla mukana.

Tänä kevää­nä autan Pir­kan­maal­la tai pää­kau­pun­ki­seu­dul­la toi­mi­via yri­tyk­siä. Ilmoit­tau­du mukaan lähet­tä­mäl­lä loma­ke, niin olen sinuun yhtey­des­sä pian! Varaan oikeu­den raja­ta tai vali­koi­da osal­lis­tu­jia, jos haluk­kai­ta on paljon.

Suu­res­ta suo­sios­ta joh­tuen spar­raus­pai­kat on nyt jaet­tu, mut­ta ole ihmees­sä yhtey­des­sä niin kat­so­taan mitä voi­daan yhdes­sä tehdä!

Share This