Valitse sivu

Päi­vi­tys 30.10.2022: Google sul­kee talou­del­li­sek­si pet­ty­myk­sek­si osoit­tau­tu­neen Sta­dia-pal­ve­lun 18.1.2023.

Mar­ras­kuus­sa 2019 Google jul­kai­si Sta­dia-pal­ve­lun­sa. Sta­dia lupa­si teh­dä peleil­le saman mitä Netflix teki DVD:lle ja Spo­ti­fy CD:lle — teh­dä peli­kon­so­leis­ta tar­peet­to­mia ja mah­dol­lis­taa pää­sy laa­jaan peli­kir­jas­toon ver­kon yli.

Elo­ku­vien ja musii­kin strii­maus ver­kon yli on nyky­tek­nii­kal­la help­poa, kos­ka reaa­liai­ka­vaa­ti­mus­ta ei ole. Sisäl­töä voi­daan pus­ku­roi­da usei­ta sekun­te­ja pät­ki­mät­tö­män tois­ton var­mis­ta­mi­sek­si. Lisäk­si koko elo­ku­van tai musiik­ki­kap­pa­leen sisäl­tö on tie­tys­ti aina sama.

Pelien koh­dal­la strii­maus on tek­ni­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­paa. Vii­ve esi­mer­kik­si ohjai­men pai­na­mi­ses­ta ruu­dul­la näky­vään muu­tok­seen pitää saa­da mini­moi­tua. Monet tun­tu­vat­kin pitä­vän eri­tyi­ses­ti nopea­tem­pois­ten pelien strii­maus­ta mah­dot­to­ma­na. Itse kui­ten­kin uskon Clar­ken ensim­mäi­seen lakiin:

Kun van­hem­pi tun­nus­tet­tu tie­tei­li­jä sanoo jon­kun ole­van mah­dol­lis­ta, on hän toden­nä­köi­ses­ti oikeas­sa, mut­ta väit­täes­sään jon­kin ole­van mah­do­ton­ta on hän toden­nä­köi­ses­ti väärässä.

Strii­mauk­ses­ta oli­si pal­jon etu­ja myös peli­maa­il­mas­sa. Fyy­sis­ten medioi­den tar­ve lop­pui­si täy­sin ja tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen vuok­si ei tar­vit­se ostaa uut­ta kon­so­lia tai peli-PC:tä — riit­tää kun pal­ve­lun­tar­joa­ja päi­vit­tää kone­sa­lin­sa. Pelaa­ja tar­vit­see vain hyvän verk­ko­yh­tey­den ja jon­kin tue­tun päätelaitteen.

Pal­ve­lun­tar­joa­jien kan­nal­ta strii­maus on erit­täin mie­len­kiin­toi­nen mah­dol­li­suus yri­tyk­sil­le, jot­ka ovat täl­lä het­kel­lä ulko­na peli­bis­nek­ses­tä. Kon­so­li­mark­ki­nat on jaet­tu Sonyn ja Mic­ro­sof­tin kes­ken, mut­ta strii­maus tar­jo­aa esi­mer­kik­si Googlel­le ja Nvi­dial­le mah­dol­li­suu­den pääs­tä apajille.

En itse var­si­nai­ses­ti har­ras­ta tie­to­ko­ne- tai kon­so­li­pe­laa­mis­ta, mut­ta toi­saal­ta olen aika herk­kä vii­veel­le (latens­sil­le). Niin­pä oli­kin mie­len­kiin­tois­ta kokeil­la, miten Sta­dia toi­mii. Kokei­lua var­ten ostin Googlen omas­ta kau­pas­ta Sta­dia Pre­mie­re Edi­tion ‑pake­tin sent­tiä vail­le 80 eurol­la. Pre­mie­re Edi­tion sisäl­tää Sta­dia pelioh­jai­men sekä Chro­me Cast Ult­ra ‑media­tois­ti­men. Jäl­kim­mäi­nen mak­saa yksi­nään ostet­tu­na Suo­mes­sa 79,90 euroa, joten yhdek­sän sen­tin lisäin­ves­toin­nil­la saa mukaan ohjai­men. Pelk­kä ohjain mak­saa 69 euroa.

Chro­mecas­tin kaut­ta Sta­dia tois­taa pelien kuvan ja äänen. Ult­raa van­hem­mat mal­lit eivät Sta­dian kans­sa toi­mi. Chro­mecas­tin lisäk­si Sta­dian pele­jä voi pela­ta myös esi­mer­kik­si Chro­me-selai­mel­la ja kännyköillä.

Chro­mecast Ult­ra voi hyö­dyn­tää Wifiä tai kiin­te­ää verk­ko­yh­teyt­tä, itse valit­sin jäl­kim­mäi­sen. Pelioh­jain kyt­key­tyy aina Wifil­lä lähi­verk­koon ja jut­te­lee suo­raan Sta­dian pal­ve­li­men kans­sa. Pelioh­jain tun­tuu erit­täin laa­duk­kaal­ta ja istuu hyvin käteen. Ohjain lada­taan USB-C-portista.

Sekava käyttöönotto

Chro­mecas­tin hen­kiin herät­tä­mi­seen käy­te­tään taval­li­seen tapaan puhe­li­mel­le ladat­ta­vaa Google Home ‑sovel­lus­ta, joka on mie­les­tä­ni hie­man seka­va. Eri­tyi­ses­ti jos käy­tös­sä on vain yksi Chro­mecast, pär­jäi­sin hyvin ilman valit­ta­vaa huonetta.

Kun Chro­mecast on kun­nos­sa pitää loput loit­sut teh­dä puhe­li­meen ladat­ta­val­la Sta­dia-ohjel­mal­la. Ohjai­men nait­ta­mi­nen sovel­luk­sen sekä Chro­mecas­tin kans­sa vai­kut­ti var­sin mys­ti­sel­tä koko­nai­suu­del­ta, ja sii­nä välis­sä ohjai­men ohjel­mis­to­kin piti päi­vit­tää. Onnek­si tätä kik­kai­lua ei tar­vit­se teh­dä kuin kerran.

Ilman mak­sul­lis­ta tilaus­ta Sta­dial­la pys­tyy pelaa­maan muu­ta­maa peliä, mut­ta 10 euron kuu­kausi­mak­sul­la saa­ta­val­la Pro-tilil­lä (kuu­kau­den ilmai­nen kokei­lu) pää­sy on jo kym­me­niin pelei­hin ilman lisä­ve­loi­tus­ta. Lisäk­si Sta­dias­sa on pal­jon pele­jä, jot­ka voi ostaa pelat­ta­vak­seen. Köm­pe­lyy­te­nä halua­man­sa pelit — myös ilmai­set — pitää vali­ta mobiilisovelluksesta.

Miten se sitten toimii?

Sta­dia-tun­nuk­sen luo­mi­sen jäl­keen här­ve­li on käyt­tö­val­mii­na. Käyt­tä­jäl­le näky­vä kuva on kuin mis­tä tahan­sa peli­kon­so­lis­ta, vaik­ka kuva onkin gene­roi­tu Googlen data­kes­kuk­ses­sa. Vali­kos­ta vali­taan halut­tu peli, se lataa het­ken ja on sen jäl­keen käyttövalmis.

Noin kym­me­nen tun­nin kokei­lus­sa Sta­dia toi­mi moit­teet­to­mas­ti. 50 mega­bi­tin kaa­pe­li­mo­dee­miyh­tey­del­lä 1080P-kuvas­sa ei ollut ker­taa­kaan pik­se­löi­ty­mis­tä, kuvan päi­vi­tys­no­peus oli erit­täin hyvä enkä huo­man­nut min­kään­lais­ta vii­vet­tä ohjai­men käyt­tä­mi­sen ja pelin rea­goin­nin välil­lä. Google ei ker­ro mis­sä data­kes­kuk­sis­sa Sta­dia pyö­rii, joten en tie­dä tar­joil­tiin­ko pelit Hami­nas­ta vai jos­tain kau­em­paa. Toki en ole ammat­ti­mai­nen eSports-pelaa­ja, mut­ta uskon että koke­mus on vähin­tään­kin riit­tä­vän hyvä useim­mil­le “taval­li­sil­le” pelaajille.

Hit­man näyt­tää komealta.

Sta­dia on ollut Googlel­le suu­ri kau­pal­li­nen pet­ty­mys. Yksi syy on var­sin vaa­ti­ma­ton peli­tar­jon­ta. Muka­na on tois­tai­sek­si vähän suu­rim­pia hit­ti­pe­le­jä, ja niin kau­an kuin Sta­dial­la on vähän käyt­tä­jiä ei se tie­tys­ti pelin­te­ki­jöi­tä houkuttele.

Google ei suin­kaan ole yksin liik­keel­lä pelien strii­mauk­sen kans­sa. Samaa mark­ki­naa jaka­vat aina­kin GeForce Now, Sonyn PS Now sekä Mic­ro­sof­tin Xbox Game Pass. Voit­ta­ja riip­puu eri­tyi­ses­ti eri val­mis­ta­jien kyvys­tä hou­ku­tel­la mukaan peli­ta­lo­ja. Koke­muk­se­ni poh­jal­ta kui­ten­kin uskon, että PS5 ja Xbox Series S/X jää­vät vii­mei­sik­si fyy­si­sik­si pelikonsoleiksi.

Share This