Valitse sivu

Amazo­nis­sa hei­kom­pi­kin bis­nes­kir­ja tun­tuu saa­van kor­kean kes­kiar­von arvos­te­luis­ta. Niin­pä pää­tin jul­kais­ta kau­nis­te­le­mat­to­mat, Oikeat Arvio­ni kir­jois­ta joi­ta lähiai­koi­na olen lukenut.

★★★★★★

Daniel Kah­ne­man: Thin­king, Fast and Slow (Ajat­te­lu, nopeas­ti ja hitaasti)

Kuten aiem­mis­ta kir­joi­tuk­sis­ta­ni on var­mas­ti käy­nyt sel­väk­si, on tämä mer­kit­tä­vin kir­ja jon­ka olen luke­nut. Tyy­pil­li­nen ame­rik­ka­lai­nen bis­nes­kir­ja pyö­rii yhden aja­tuk­sen ympä­ril­lä ja sisäl­tää 200 sivua aja­tus­ta tuke­via anek­doot­te­ja. Kah­ne­ma­nin kir­ja poik­ke­aa val­ta­vir­ras­ta, sil­lä jokai­nen kap­pa­le muo­dos­taa oman koko­nai­suu­ten­sa. Luet­tua­si kir­jan ymmär­rät esi­mer­kik­si mik­si ihmi­set lot­toa­vat ja otta­vat vakuu­tuk­sia, mik­si vas­ta­syn­ty­neil­le las­ke­taan Apga­rin pis­tei­tä, miten ihmis­ten oikeus­tur­va riip­puu sii­tä, miten näl­käi­nen tuo­ma­ri on, ja miten yksin­ker­tai­nen Excel mää­rit­tää arvo­vii­nien hin­nan­ke­hi­tyk­sen tar­kem­min kuin huip­pu­pal­ka­tut ammattilaiset.

★★★★★

Bur­ton G. Mal­kiel: A Ran­dom Walk Down Wall Street (Sat­tu­man kaup­paa Wall Streetillä)

Tämän kir­jan ensim­mäi­nen pai­nos ilmes­tyi vuon­na 1973 ja vii­mei­sin, yhdes­tois­ta päi­vi­tet­ty lai­tos vuon­na 2015 (ensi vuo­den alus­sa ilmes­tyy kah­des­tois­ta lai­tos, johon lin­ki­tin kap­pa­leen otsi­kon). Tämä on pakol­lis­ta luke­mis­ta kai­kil­le, jot­ka ovat edes hiu­kan kiin­nos­tu­nei­ta sijoit­ta­mi­ses­ta. Help­po­lu­kui­nen ja kieh­to­va kir­ja perus­te­lee useil­la tavoil­la, mik­si lähes kaik­kien kan­nat­taa sijoit­taa vähä­ku­lui­siin indeksirahastoihin.

★★★★

Mic­hael Lewis: The Undoing Pro­ject: A Friends­hip That Chan­ged Our Minds

Jos pidit Thin­king, Fast and Slow ‑kir­jaa kieh­to­va­na, on myös tämä pakol­lis­ta luet­ta­vaa. The Undoing Pro­ject ker­too Kah­ne­ma­nin ja hänen tut­ki­ja­kol­le­gan­sa Amos Tvers­kyn ystä­vyy­des­tä sekä ihmi­sen käyt­täy­ty­mi­sen tut­ki­muk­sen kehittymisestä.

Sari Tork­ko­la: Lean asian­tun­ti­ja­työn johtamisessa

Hyvin maan­lä­hei­nen kir­ja Lea­nis­ta. Suo­sit­te­len kai­kil­le asian­tun­ti­ja­työs­sä toi­mi­vil­le lean-ummi­koil­le. Eri­tyi­sek­si kir­jan tekee sen kehys­ta­ri­na, joka mai­nios­ti kuvai­lee mil­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta muu­tos­pro­jek­tit ihmi­sis­sä voi­vat aiheuttaa.

Chris Voss: Never Split the Dif­fe­rence: Nego­tia­ting as if Your Life Depen­ded on It

Enti­sen FBI:n pant­ti­van­ki­neu­vot­te­li­jan opas kai­ken­lai­seen neu­vot­te­le­mi­seen. Monia mie­len­kin­toi­sia tari­noi­ta ja vink­ke­jä eri­lai­sis­sa neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­sa menes­ty­mi­seen — tosin monien vink­kien hyö­dyn­tä­mi­nen oikeis­sa tilan­teis­sa on vai­ke­aa ilman har­joit­te­lua. Vali­tet­ta­vas­ti kir­jan kiin­nos­ta­vuus alkaa hii­pua puo­li­vä­lin jälkeen.

Robert Cial­di­ni: Pre-Sua­sion: A Revo­lu­tio­na­ry Way to Influence and Persuade

Lisää kog­ni­tii­vi­sia vinou­mia. Usei­ta esi­merk­ke­jä joi­ta esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­te­le­vät voi­vat hyödyntää.

★★★

Dan Arie­ly: The Honest Truth About Dishonesty

Sinän­sä ihan mie­len­kiin­toi­sia esi­merk­ke­jä sii­tä, mil­lai­sis­sa tilan­teis­sa taval­li­set ihmi­set sor­tu­vat epä­re­hel­li­syy­teen. Vali­tet­ta­vas­ti monien mui­den kir­jo­jen tavoin kiin­nos­ta­vim­mat osiot ovat alus­sa, ja kir­ja alkaa tois­taa itseään.

Chip & Dan Heath: Made to Stick: Why Some Ideas Sur­vi­ve and Others Die

Vink­ke­jä mie­leen­pai­nu­vien tari­noi­den raken­ta­mi­seen, mut­ta tämä­kin teos kai­pai­si tii­vis­tä­mis­tä. Eri­tyi­ses­ti mark­ki­noin­nin paris­sa toi­mi­vien kan­nat­taa kui­ten­kin kir­jaan tutustua.

Fre­de­ric Laloux: Rein­ven­ting Orga­niza­tions: A Gui­de to Crea­ting Orga­niza­tions Ins­pi­red by the Next Sta­ge in Human Consciousness

Tar­tuin tähän kir­jaan var­mas­ti lii­an suu­rin odo­tuk­sin. Laloux’n kir­ja esit­te­lee joh­ta­mis­käy­tän­tö­jen evo­luu­tio­ta yri­tyk­sis­sä esi­merk­kien avul­la. Vali­tet­ta­vas­ti teks­ti ei ole eri­tyi­sen nau­tin­nol­lis­ta luet­ta­vaa, ja huo­mat­ta­va tii­vis­tä­mi­nen oli­si terä­vöit­tä­nyt kir­jaa. Sano­ma­kin jät­ti minut vähän kyl­mäk­si, mut­ta moniin mui­hin Laloux on teh­nyt vai­ku­tuk­sen: esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa on hyvin aktii­vi­nen Teal Suo­mi ‑ryh­mä.

★★

Joc­ko Wil­link, Leif Babin: Ext­re­me Owners­hip: How U.S. Navy SEALs Lead and Win

Kah­den Ira­kis­sa soti­neen Navy SEALs-eri­kois­jou­kon soti­laan joh­ta­mis­vink­ke­jä. Kir­jan raken­ne nout­taa Pare­ton peri­aa­tet­ta: 80 % kir­jas­ta muo­dos­tuu sota­ta­ri­nois­ta ja 20 % nii­den poh­jal­ta muo­dos­te­tuis­ta peri­aat­teis­ta. Muu­ta­ma fik­su aja­tus, mut­ta osa peri­aat­teis­ta on lii­an tri­vi­aa­le­ja. Suo­sit­te­len kui­ten­kin skim­maa­maan kir­jan pih­vio­suu­det ja jät­tä­mään sota­ta­ri­nat väliin, ellei niis­tä ole eri­tyi­sen kiinnostunut.

Yuval Noah Hara­ri: Homo Deus: Huo­mi­sen lyhyt historia

Täs­sä toi­nen kir­ja, jol­ta odo­tin huo­mat­ta­vas­ti enem­män. Hara­rin kert­too näke­myk­si­ään ihmis­kun­nan tule­vai­suu­des­ta. Luku­ko­ke­muk­sen kiin­nos­ta­vuus riip­puu var­mas­ti pal­jon luki­jan taus­ta­tie­dois­ta. Eri­tyi­ses­ti teko­ä­lyn mah­dol­li­suu­det ja uhka­ku­vat eivät minul­le juu­ri uut­ta tar­jon­neet. Pai­koin kir­ja lisäk­si käyt­tää insi­nöö­rin mie­les­tä lii­kaa “huma­nis­ti­sia” ter­me­jä, joi­den mer­ki­tyk­sen aina­kin jou­duin erik­seen kaivamaan.

Ric­hard Shot­ton: Choice Fac­to­ry: 25 Beha­viou­ral Bia­ses That Influence What We Buy

Kos­ka Shot­ton ei ole tut­ki­ja vaan mai­nos­mies, esit­te­lee kir­ja mui­den löy­tä­miä kog­ni­tii­vi­sia vinou­mia ja nii­den hyö­dyn­tä­mis­tä mark­ki­noin­nis­sa. Var­mas­ti valai­se­vaa luke­mis­ta hen­ki­löil­le jot­ka eivät aiem­min ole vinou­miin tutus­tu­neet. Jos esi­mer­kik­si Kah­ne­man ja Cial­di­ni kui­ten­kin ovat jo tut­tu­ja, jää kir­jan anti jää­dä laihaksi.

-

Simon Sinek: Start with Why: How Great Lea­ders Ins­pi­re Eve­ry­one to Take Action

Sine­kin TED-puhe on yksi kaik­kien aiko­jen kat­so­tuim­pia. Kir­jas­sa var­tin esi­tys on kui­ten­kin veny­tet­ty 250 sivuk­si jaa­rit­te­lua. Silk­kaa rahastusta.

Share This