Valitse sivu

Kuu­kausi sit­ten tein vih­doin­kin pää­tök­sen siir­tyä e‑kirjojen luki­jak­si, ja tila­sin Kind­le Paperw­hi­ten. Loka­kuus­sa 2018 jul­kais­tu här­ve­li edus­taa jo Kind­len kym­me­net­tä suku­pol­vea — antiik­ki­sel­ta näyt­tä­vä ensim­mäi­nen Kind­le tuli myyn­tiin 2007. Kos­ka omien havain­to­je­ni mukaan Kind­le ei ole Suo­mes­sa vie­lä kovin ylei­nen, seu­raa­vas­sa yhteen­ve­to ensim­mäi­sen kuu­kau­den koke­mus­ten poh­jal­ta. Sen ver­ran voin spoi­la­ta, että paluu­ta pape­ri­kir­joi­hin ei ole.

Kind­len par­haat palat:

  • Kir­jan saa käsiin välit­tö­mäs­ti sen osta­mi­sen jälkeen.
  • Kind­le ei kos­kaan unoh­da, mil­le sivul­le luke­mi­sen edel­li­sel­lä ker­ral­la lopetit.
  • Mai­nion taus­ta­va­lais­tuk­sen ansios­ta kir­jaa voi lukea myös esi­mer­kik­si hämä­räs­sä bussissa.
  • Näyt­tö on todel­la tark­ka ja miel­lyt­tä­vä lukea.
  • Jo 8 giga­ta­vun ver­sioon mah­tuu val­ta­vas­ti kirjoja.
  • Akku kes­tää todel­la pitkään.
  • Teks­tin kir­ja­sin­ko­koa pys­tyy sää­tä­mään miel­ty­mys­ten mukaan.
  • Jos jotain englan­nin­kie­lis­tä sanaa ei tun­nis­ta, näyt­tää lai­te sanaa täp­pää­mäl­lä sen mer­ki­tyk­sen sanakirjasta.
  • Kind­len olles­sa Wifi-yhtey­des­sä osaa se hakea suo­raan tie­toa myös Wikipediasta.
  • Lai­te pai­naa vain 182 gram­maa, joten esi­mer­kik­si sän­gys­sä luke­mi­nen ei väsy­tä käsiä. Ver­tai­lun vuok­si: 500-sivui­nen pape­ri­kan­ti­nen kir­ja pai­naa yli puo­li kiloa.

Ensim­mäi­sen var­tin ajan ihmet­te­lin, mitä on tul­lut ostet­tua. Tun­nin pääs­tä olin jo Kind­leen tot­tu­nut, ja nyt kuu­kau­den jäl­keen pape­ri­kir­ja tun­tuu his­to­rial­li­sel­ta jään­teel­tä. Kir­jan sivut rypis­ty­vät, käsi väsyy kan­nat­te­luun, ja jos opus puto­aa lat­tial­le, kes­tää kau­an löy­tää takai­sin oikeal­le sivul­le. Kir­jo­jen puo­lus­tuk­sek­si tosin täy­tyy sanoa, että ne eivät kos­kaan avaa­mi­sen jäl­keen käy­tä viit­tä minuut­tia ohjelmistopäivitykseen.

Jos ja kun Kind­len ostat, niin kan­nat­taa heti asen­taa myös Calibre-nimi­nen ilmai­nen ohjel­ma. Sen avul­la voit muun­taa esi­mer­kik­si PDF-tie­dos­to­ja Kind­len ymmär­tä­mään muotoon.

Share This