Valitse sivu

Ylei­sim­mät vaih­toeh­dot säh­köi­sen pal­ve­lun hank­ki­mi­sek­si ovat val­miin rat­kai­sun osta­mi­nen tai pal­ve­lun kehit­tä­mi­nen itse tai kump­pa­nin avul­la. Edel­li­nen vaih­toeh­to on fik­su valin­ta, jos tar­pee­seen sopi­va rat­kai­su mark­ki­noil­ta löytyy.

Jos­kus sil­miin voi osua val­mis pal­ve­lu, joka toteut­taa osan halu­tus­ta toi­min­nal­li­suu­des­ta. Täl­löin ymmär­ret­tä­väs­ti syn­tyy suu­ri hou­ku­tus sel­vit­tää toi­mit­ta­jan mah­dol­li­suuk­sia rää­tä­löi­dä pal­ve­lu asiak­kaan tar­pei­den mukai­sek­si. Useim­mil­le toi­mit­ta­jil­le toki raha kel­paa, ja he teke­vät ehdo­tuk­sen tar­vit­ta­vis­ta muu­tok­sis­ta. Pal­ve­lun ensim­mäi­nen ver­sio saa­daan näin toi­mien usein val­miik­si nopeam­min kuin toteut­ta­mal­la täy­sin uusi palvelu.

Tähän hou­kut­te­le­val­ta näyt­tä­vään mal­liin liit­tyy kui­ten­kin suu­ria suden­kuop­pia, joi­ta koke­ma­ton toi­mit­ta­ja ei aina osaa varoa. Valai­sen ongel­maa esi­mer­kin avulla.

Aja­tel­laan tapaus­ta, jos­sa ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen sijaan ollaan­kin teke­mi­sis­sä tie­to­kir­jo­jen kans­sa. Kus­tan­ta­mol­la on tii­mi, joka kir­joit­taa eläin­ten hoi­to-opas­ta. Kir­joit­ta­jat ovat sopi­neet, että kir­joit­ta­vat omal­la koneel­laan aina val­miik­si yhden kap­pa­leen, jon­ka siir­tä­vät yhtei­seen doku­ment­tiin, jos­ta kir­ja muo­dos­tuu. Kuvas­sa aika kul­kee vasem­mal­ta oikeal­le ja punai­set pal­lu­kat kuvaa­vat kir­jaan lisät­ty­jä kappaleita.

Kes­ken kir­jan kir­joit­ta­mis­ta kus­tan­ta­mon toi­mi­tus­joh­ta­ja saa aamu­ruuh­kas­sa aja­tuk­sen: voi­sim­me lähes­tyä koi­rien omis­ta­jia omal­la kir­jal­la! Suu­ri osa alku­pe­räi­sen hoi­to-oppaan teks­tis­tä oli­si hyö­dyn­net­tä­vis­sä myös koi­rien osal­ta, ja mukaan lisä­tään koi­riin liit­ty­vää tietoa.

Kir­joit­ta­jat teke­vät työ­tä käs­ket­tyä. Samal­la kun he jat­ka­vat ylei­sen oppaan kir­joit­ta­mis­ta, otta­vat he sii­tä kopion, jon­ka poh­jal­ta alka­vat laa­tia omaa ver­sio­ta koi­rien omis­ta­jil­le. Seu­raa­vas­sa kuvas­sa on mer­kit­ty vih­reäl­lä pal­lol­la koi­ris­ta ker­to­vat kap­pa­leet. Jos­kus koi­ra­kir­jaan kir­joi­tet­tu kap­pa­le tar­vit­see kopioi­da myös ylei­seen oppaa­seen, ja päinvastoin.

Kir­joit­ta­mi­sen olles­sa hyväs­sä vauh­dis­sa kus­tan­ta­mon talous­joh­ta­ja kuu­lee hank­kees­ta. Kis­saih­mi­se­nä hän kysee­na­lais­taa, mik­sei kis­soil­le­kin teh­dä omaa kir­jaa? Niin­pä oppaan yleis­ver­sios­ta ote­taan uusi kopio, johon ale­taan kir­joit­taa kis­so­ja kos­ke­vaa ohjeis­tus­ta (sini­set pal­lot). Jäl­leen osa kis­saoh­jeis­tuk­ses­ta pitää kopioi­da ylei­seen oppaa­seen, osa koi­ria kos­ke­vaan oppaa­seen jne.

Kun näl­kä kas­vaa syö­des­sä, pää­te­tään pian laa­tia omat teok­set ger­bii­leil­le, täh­ti­kuo­no­kon­tiai­sil­le ja akso­lot­leil­le. Jokai­sen uuden ver­sion myö­tä kir­joi­tus­työ hidas­tuu ja suu­ri osa ajas­ta menee sen var­mis­ta­mi­seen, että kaik­ki ver­siot pysy­vät ajan tasal­la. Ajan kulues­sa kir­jat ajau­tu­vat entis­tä kau­em­mas toi­sis­taan, ja muu­tos­ten teke­mi­ses­tä tulee todel­la työ­läs­tä sekä virhealtista.

Vas­taa­vaan ongel­maan tör­mä­tään usein, kun val­mis­oh­jel­mis­toa ale­taan rää­tä­löi­dä eri­lai­siin tar­pei­siin. Esi­mer­kik­si toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mäs­tä voi­daan teh­dä eri ver­sioi­ta useil­le toi­mia­loil­le. Ajan myö­tä ver­sio­hel­vet­ti lamaan­nut­taa tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja joh­taa kas­va­vaan bugimäärään.

Jot­kut toi­mit­ta­jat ovat pää­ty­neet mal­liin, jos­sa tar­joa­vat vain yhtä tuo­tet­ta, joka on kon­fi­gu­roi­ta­vis­sa eri­lai­siin tar­pei­siin. Jos kir­jat toteu­tet­tai­siin samal­la mene­tel­mäl­lä, poi­mit­tai­siin seu­raa­vas­sa kuvas­sa kes­ki­lin­jal­ta kaik­kiin kir­joi­hin sopi­vat teks­tit, ja haa­rau­tu­vis­sa koh­dis­sa koi­ria tai kis­so­ja kos­ke­vat kappaleet.

Näin toi­mien kir­jan ver­siot eivät jat­ku­vas­ti loit­to­ne toi­sis­taan. Toi­saal­ta koko­nai­suu­den muo­kat­ta­vuu­des­sa on pak­ko teh­dä suu­ria kom­pro­mis­se­ja. Esi­mer­kik­si kir­jan kap­pa­lei­ta ei voi lait­taa eri jär­jes­tyk­seen eri teoksissa.

Myös täs­sä mal­lis­sa pää­dy­tään mel­koi­seen sot­kuun, kun kir­jas­ta teh­dään usei­ta ver­sioi­ta, jot­ka mer­kit­tä­väs­ti poik­kea­vat toi­sis­taan. Vas­taa­vas­ti ohjel­mis­to­jen kans­sa voi­daan jou­tua tilan­tee­seen, jos­sa kukaan ei hal­lit­se val­ta­vien kon­fi­gu­roin­ti­mah­dol­li­suuk­sien koko­nai­suut­ta. Lisäk­si lop­pu­tu­los ei vält­tä­mät­tä vas­taa kaik­kiin asiak­kaan toi­vei­siin, kos­ka pal­ve­lua ei voi­da täy­sin vapaas­ti muokata.

Jos toi­mit­ta­ja ehdot­taa val­mis­oh­jel­man muok­kaus­ta, var­mis­ta miten he aiko­vat selät­tää edel­lä kuva­tut ongel­mat. Kysy myös, miten saat­te hal­tuun­ne kaik­ki imma­te­ri­aa­lioi­keu­det (kuten ohjel­ma­koo­din), jot­ta pal­ve­lun käy­tös­tä ei tar­vit­se luo­pua jos toi­mit­ta­ja lopet­taa tuot­teen kehit­tä­mi­sen tai menee konkurssiin.

Artik­ke­lin kuvas­sa on Cray-super­tie­to­ko­neen joh­to­ja. Kuvaa­ja: Theo­do­re Logan, lisens­si: Crea­ti­ve Com­mons Att­ri­bu­tion-Sha­reA­li­ke 2.5 License

Share This