Valitse sivu

Fiverr on Israe­lis­sa vuon­na 2010 perus­tet­tu pal­ve­lu, jon­ka avul­la voi etsiä free­lance­rei­ta ympä­ri maa­il­maa moni­nai­siin teh­tä­viin. Itse olen tilan­nut sen kaut­ta graa­fi­kon työ­tä sekä WordPress-kus­to­moin­tia. Fiverr ei toki ole ainoa pal­ve­lu joka yhdis­tää friik­ku­ja ja asiak­kai­ta. Esi­mer­kik­si Upwork ja freelancer.com ovat suo­sit­tu­ja pal­ve­lui­ta, mut­ta niis­tä minul­la ei ole omia kokemuksia.

Vaik­ka Fiver­rin kaut­ta saa tilat­tua monia pal­ve­lui­ta mur­to-osal­la Suo­men tyy­pil­li­sis­tä hin­nois­ta — esi­mer­kik­si tääl­tä voit kat­soa tar­jon­taa ja hin­ta­ta­soa — kyse ei ole vain rahan sääs­tä­mi­ses­tä. Itse arvos­tan vähin­tään yhtä pal­jon seu­raa­via asioita:

 • Työn laa­tu on omien koke­muk­sie­ni mukaan hyvä — monet ovat toi­mit­ta­neet sato­ja vas­taa­via pal­ve­lui­ta, teke­vät erit­täin tark­kaa työ­tä ja kor­jaa­vat lop­pu­tu­los­ta asiak­kaan toi­vei­den mukaisesti.
 • Arvos­te­lut aut­ta­vat etsi­mään tai­ta­van teki­jän ja kar­si­vat tum­pe­lot pois.
 • Vas­taa­vas­ti työ­näyt­teet hel­pot­ta­vat sopi­van toi­mit­ta­jan valintaa.
 • Tie­dän kuka pal­ve­lun minul­le toimittaa.
 • Kiin­tei­den hin­to­jen ansios­ta tie­dän mitä jou­dun maksamaan.
 • Useis­ta pal­ve­luis­ta on monia paket­te­ja jois­ta voin vali­ta bud­jet­tiin ja tar­pei­siin sopivimman.
 • Pal­ve­lut on tuot­teis­tet­tu joten tie­dän täy­sin mitä voin odot­taa lopputulokseksi.
 • Jos en ole tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen, en jou­du mak­sa­maan.
 • Pal­ve­luil­le on ilmoi­tet­tu dead­li­ne, ja kos­ka tämä on yksi tär­keä kil­pai­lue­tu, monet pie­net pal­ve­lut luva­taan toi­mit­taa jopa 24 tunnissa.
 • Kom­mu­ni­koin­nin nopeus ja sel­keys on todel­la koval­la tasol­la. En ole juu­ri kos­kaan jou­tu­nut odot­ta­maan tun­tia että kysy­myk­sii­ni vastataan.
 • Pie­nim­mäl­le­kin teh­tä­väl­le löy­tyy teki­jä, oli kyse sit­ten esi­mer­kik­si yhden valo­ku­van edi­toin­nis­ta tai kuvan piir­tä­mi­ses­tä.

Tie­dän siis täs­mäl­leen mitä saan, mil­loin sen saan, ja mitä se tulee maksamaan.

Tar­vit­sin jokin aika sit­ten pie­neh­köä WordPress-apua. Har­va suo­ma­lai­nen halu­aa pie­neen keik­kaan tart­tua, ja pari saa­maa­ni tar­jous­ta oli tun­ti­hin­ta ja “sii­hen menee muu­ta­ma tun­ti” — enkä edes saa­nut tar­kem­paa tie­toa mitä tuos­sa ajas­sa saa­tai­siin aikaan tai kos­ka se ehdit­täi­siin tehdä.

Fiver­ris­tä löy­sin usei­ta tähän spe­si­fiin teh­tä­vään eri­kois­tu­nei­ta teki­jöi­tä, ja valit­sin heis­tä yhden. Hän vas­ta­si kyse­lyy­ni vii­den minuu­tin sisäl­lä, tsek­ka­si sivus­ton ja ker­toi että pys­tyy hom­man hoi­ta­maan. Valit­sin kol­mes­ta tar­jo­tus­ta pake­tis­ta kat­ta­vim­man — ja työ oli val­mis nel­jän tun­nin pääs­sä tilauk­ses­ta (pal­ve­lu­lu­paus oli 24 tun­tia). Tämän jäl­keen tar­kis­tin että lop­pu­tu­los vas­ta­si täy­sin kuvaus­ta, hyväk­syin mak­sun ja kir­joi­tin arvos­te­lun. Hin­taa ker­tyi 26 dol­la­ria. Kos­ka olin tyy­ty­väi­nen tähän koe­pal­loon, tee­tin seu­raa­vak­si samal­la teki­jäl­lä vähän isom­man remontin.

Kuten yleen­sä, täl­lai­seen dis­rup­tioon voi suh­tau­tua kah­del­la taval­la: joko voi työn­tää pään­sä pen­saa­seen tai miet­tiä miten erot­tua eduk­seen aivan uuden­lai­ses­ta kil­pai­li­jas­ta. Toki pie­ni kie­lia­lue hidas­taa osal­taan pal­ve­lun leviä­mis­tä Suo­mes­sa ja osa asiak­kais­ta halu­aa tukea koti­mais­ta — mut­ta juna on joka tapauk­ses­sa läh­te­nyt ase­mal­ta ja kiih­dyt­tää kovas­ti. Fiver­rin lii­ke­vaih­to vii­me vuon­na oli noin 150 mil­joo­naa euroa, ja vuo­tui­nen kas­vu­vauh­ti on noin 75 %. Jos aja­tel­laan että suu­rin osa Fiver­rin kaut­ta myy­dyis­tä kei­kois­ta oli­si mai­nos­toi­mis­to­jen ton­til­la ja hin­ta­ta­so on 20 % nii­den tasos­ta, siir­tyi vii­me vuon­na glo­baa­lis­ti jo 750 mil­joo­nan edes­tä alan bis­nes­tä Fiverriin.

En toki usko, että jokai­nen perus­tet­ta­va kam­paa­mo tilaa logon­sa itse Fiver­ris­tä ihan lähiai­koi­na (ja toi­mi­van logon pys­tyy gene­roi­maan ilmai­sek­si­kin), mut­ta suo­mek­si­kin löy­tyy jo hyviä ohjeis­tuk­sia pal­ve­lun käyt­töön. En oli­si yllät­ty­nyt jos joku pro­jek­tin­hal­lin­taa rakas­ta­va perus­tai­si Pare­ton vir­tu­aa­li­mai­nos­toi­mis­ton ja teet­täi­si työt Fiver­ris­sä. Kes­kit­ty­mäl­lä 20 % asiak­kai­den tar­peis­ta sai­si kerät­tyä 80 % massista.

Share This