Valitse sivu
Näin myyt sähköisiä palveluita globaalisti

Näin myyt sähköisiä palveluita globaalisti

Voi­si luul­la, että nyky­ai­ka­na on help­poa perus­taa verk­ko­kaup­pa, jon­ka kaut­ta pys­tyy myy­mään säh­köi­siä pal­ve­lui­ta ympä­ri maa­il­man. Vali­tet­ta­vas­ti totuus kui­ten­kin on toi­sen­lai­nen. Sato­jen vuo­sien aika­na esi­mer­kik­si eri mai­den...
Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Mar­ras­kuus­sa 2019 Google jul­kai­si Sta­dia-pal­ve­lun­sa. Sta­dia lupa­si teh­dä peleil­le saman mitä Netflix teki DVD:lle ja Spo­ti­fy CD:lle — teh­dä peli­kon­so­leis­ta tar­peet­to­mia ja mah­dol­lis­taa pää­sy laa­jaan peli­kir­jas­toon ver­kon yli....
Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr on Israe­lis­sa vuon­na 2010 perus­tet­tu pal­ve­lu, jon­ka avul­la voi etsiä free­lance­rei­ta ympä­ri maa­il­maa moni­nai­siin teh­tä­viin. Itse olen tilan­nut sen kaut­ta graa­fi­kon työ­tä sekä WordPress-kus­to­moin­tia. Fiverr ei toki ole ainoa pal­ve­lu...
Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Vuon­na 1998 Lego jul­kai­si ensim­mäi­sen Minds­torms robot­ti­ra­ken­nus­sar­jan. Vuo­den 2020 syk­syl­lä myyn­tiin jo tuli vii­des suku­pol­vi, joka sai nimek­seen Lego Minds­torms Robot Inven­tor (51515). Uusin sar­ja sisäl­tää 949 osaa, jois­ta tosin suu­ri osa...
Kaikista ei ole koodaajiksi

Kaikista ei ole koodaajiksi

Run­sas vuo­si sit­ten tweet­ta­sin osa­puil­leen näin: “Koo­daa­ja­pu­las­ta puhut­taes­sa monil­ta unoh­tuu, ettei kai­kis­ta ole koo­daa­jik­si. Osal­ta ihmi­sis­tä esi­mer­kik­si puut­tuu kyky käsi­tel­lä abstrak­te­ja asioi­ta.” Lopul­ta kes­kus­te­lu läh­ti niin...
Ohjelmistokehittäjien rekrytointi: tekninen haastattelu

Ohjelmistokehittäjien rekrytointi: tekninen haastattelu

Vähin­tään ker­ran kvar­taa­lis­sa käyn­nis­tyy jos­sain kana­vas­sa kes­kus­te­lu tek­ni­sis­tä haas­tat­te­luis­ta. Osa kes­kus­te­li­jois­ta on jopa sitä miel­tä, ettei tek­nis­tä haas­tat­te­lua — siis osoi­tus­ta sii­tä että työn­ha­ki­ja osaa ohjel­moi­da —...