Valitse sivu
Pirkanmaalla suunnitellaan järkyttävää luonnonraiskausta

Pirkanmaalla suunnitellaan järkyttävää luonnonraiskausta

Kan­si­ku­va: Veik­ko Hahmo “Sen sijaan, että palai­sim­me kes­tä­mät­tö­miin tapoi­him­me, mei­dän on todel­la jäl­leen­ra­ken­net­ta­va parem­paa ja vih­reäm­pää.” — Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö syys­kuus­sa 2020 Lähel­lä ole­va luon­to oli tär­kein...
Näin myyt sähköisiä palveluita globaalisti

Näin myyt sähköisiä palveluita globaalisti

Voi­si luul­la, että nyky­ai­ka­na on help­poa perus­taa verk­ko­kaup­pa, jon­ka kaut­ta pys­tyy myy­mään säh­köi­siä pal­ve­lui­ta ympä­ri maa­il­man. Vali­tet­ta­vas­ti totuus kui­ten­kin on toi­sen­lai­nen. Sato­jen vuo­sien aika­na esi­mer­kik­si eri mai­den...
Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Päi­vi­tys 30.10.2022: Google sul­kee talou­del­li­sek­si pet­ty­myk­sek­si osoit­tau­tu­neen Sta­dia-pal­ve­lun 18.1.2023. Mar­ras­kuus­sa 2019 Google jul­kai­si Sta­dia-pal­ve­lun­sa. Sta­dia lupa­si teh­dä peleil­le saman mitä Netflix teki DVD:lle ja Spo­ti­fy...
Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr on Israe­lis­sa vuon­na 2010 perus­tet­tu pal­ve­lu, jon­ka avul­la voi etsiä free­lance­rei­ta ympä­ri maa­il­maa moni­nai­siin teh­tä­viin. Itse olen tilan­nut sen kaut­ta graa­fi­kon työ­tä sekä WordPress-kus­to­moin­tia. Fiverr ei toki ole ainoa pal­ve­lu...
Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Päi­vi­tys 4.2.2023: Vali­tet­ta­vas­ti Lego lopet­ti Minds­torms-tuo­te­sar­jan ja Robot Inno­va­to­rin­kin myyn­ti on lakkautettu. Vuon­na 1998 Lego jul­kai­si ensim­mäi­sen Minds­torms robot­ti­ra­ken­nus­sar­jan. Vuo­den 2020 syk­syl­lä myyn­tiin jo tuli vii­des...
Kaikista ei ole koodaajiksi

Kaikista ei ole koodaajiksi

Run­sas vuo­si sit­ten tweet­ta­sin osa­puil­leen näin: “Koo­daa­ja­pu­las­ta puhut­taes­sa monil­ta unoh­tuu, ettei kai­kis­ta ole koo­daa­jik­si. Osal­ta ihmi­sis­tä esi­mer­kik­si puut­tuu kyky käsi­tel­lä abstrak­te­ja asioi­ta.” Lopul­ta kes­kus­te­lu läh­ti niin...