Valitse sivu
Kaksi viikkoa DevOps-insinöörinä — tuskien taival Amazon Web Services ‑maailmassa

Kaksi viikkoa DevOps-insinöörinä — tuskien taival Amazon Web Services ‑maailmassa

Kelaa, jot­kut konf­faa AWS:ää joka päi­vä” Tämä kir­joi­tus on san­gen tek­ni­nen ja tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ATK-ohjel­moit­si­joil­le. Vuo­sien koo­daus­tauon jäl­keen olen syk­syn kulues­sa kötös­tel­lyt pal­ve­lua, joka koos­tuu Vue.js:llä toteu­te­tus­ta fron­tis­ta ja Djan­gol­la koodatusta…

Olennaisuuksiin keskittyminen on vaikeaa

Olennaisuuksiin keskittyminen on vaikeaa

Par­kin­so­nin tri­vi­aa­li­suu­den laki on monil­le tut­tu. Tein lin­ki­tyk­sen englan­nin­kie­li­sen Wiki­pe­dian sivuil­le, kos­ka siel­lä laki on kuvat­tu huo­mat­ta­vas­ti suo­ma­lai­sen ver­sion tyn­kä­teks­tiä parem­min. Lin­kin takaa löy­tyy myös legen­daa­ri­nen pol­ku­pyö­rä­suo­ja-esi­merk­ki sekä…

Plagioiko S‑Pankki Vincitin videoita?

Plagioiko S‑Pankki Vincitin videoita?

Lähes kak­si vuot­ta sit­ten, 27.8.2017, oli jän­nä päi­vä. Olin tuol­loin töis­sä Vinci­til­lä, ja olin pyy­tä­nyt toi­mi­tus­joh­ta­jaa ja talous­joh­ta­jaa kiteyt­tä­mään ensim­mäi­sen vuo­si­puo­lis­kon tapah­tu­mat puo­leen­tois­ta minuut­tiin ja opet­te­le­maan tari­nan ulkoa. Kun her­rat saapuivat…

Kirjasuositus: Risto Siilasmaa — Paranoidi optimisti (Transforming Nokia)

Kirjasuositus: Risto Siilasmaa — Paranoidi optimisti (Transforming Nokia)

Myön­nän. On has­sua kir­joit­taa yli puo­li vuot­ta sit­ten ilmes­ty­nees­tä kir­jas­ta, jon­ka toden­nä­köi­ses­ti kaik­ki ovat jo luke­neet. Itse kui­ten­kin pää­sin opuk­sen kimp­puun vas­ta täl­lä vii­kol­la. Ensim­mäi­nen lukuses­sio päät­tyi sii­hen, kun herä­sin soh­val­ta Kind­le otsan päällä.…

Sorcolorin markkinointia auttamassa

Sorcolorin markkinointia auttamassa

Täl­lä ker­taa pää­sin spar­raa­maan mark­ki­noin­nis­sa hyvin poik­kea­vaa star­tu­pia. Yri­tys on perus­tet­tu Rau­mal­la vuon­na 2013, ja se on vähin­tään tuplan­nut lii­ke­vaih­ton­sa vuo­sit­tain vii­mei­sen kol­men vuo­den aika­na. Kadeh­dit­ta­vien luku­jen lisäk­si Sorco­lo­ris­ta tekee erityisen…

Autan Codeota matkalla Suomen läpinäkyvimmäksi yritykseksi

Autan Codeota matkalla Suomen läpinäkyvimmäksi yritykseksi

Codeo on ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­lui­hin kes­kit­ty­nyt yri­tys, joka halu­aa olla läpi­nä­ky­vyy­den ja rei­luu­den edel­lä­kä­vi­jä. Tämä onkin toteu­tu­nut mai­nios­ti, kuten yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen data room ‑osios­ta näkyy. Codeo jul­kis­ti palk­ka­mal­lin­sa ja työn­te­ki­jöi­den­sä toteutuneet…

Koodipajat kuntoon — ilmoittaudu mukaan

Koodipajat kuntoon — ilmoittaudu mukaan

Koti­mais­ten ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä teke­vien yri­tys­ten aut­ta­mi­nen on lähel­lä sydän­tä­ni. Täs­tä joh­tuen perus­tin esi­mer­kik­si Koo­dia Suo­mes­ta ry:n. Haluan tämän kevään aika­na aut­taa vie­lä muu­ta­maa yri­tys­tä — täy­sin ilmai­sek­si. Saat Kon­sul­tin­ret­kul­ta päi­vän sparrauksen…

Vinkkejä aloittaville yrittäjille

Vinkkejä aloittaville yrittäjille

Oma yrit­tä­jän ura­ni alkoi vii­me vuo­den lopul­la. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa annan vink­ke­jä muil­le yrit­tä­jyyt­tä har­kit­se­vil­le kat­ta­van kol­men kuu­kau­den koke­muk­se­ni poh­jal­ta. Valit­se sopi­vin yhtiö­muo­to Yri­tyk­sen yhtiö­muo­to voi olla toi­mi­ni­mi, kom­man­diit­tiyh­tiö tai osakeyhtiö.…

Johtajien kognitiivinen dissonanssi heikentää yritysten muutoskykyä

Johtajien kognitiivinen dissonanssi heikentää yritysten muutoskykyä

Kun ihmi­nen saa omiin näke­myk­siin­sä ris­ti­rii­das­sa ole­vaa tie­toa, syn­tyy hänel­le stres­si­ti­la, jota kut­su­taan kog­ni­tii­vi­sek­si dis­so­nans­sik­si. Väit­teen aiheut­ta­ma hen­ki­nen stres­si voi olla niin suu­ri, että ihmis­mie­li alkaa­kin vain vah­vis­taa omaa vir­heel­lis­tä näkemystään…

Pitääkö yrityksen olla tunnettu?

Pitääkö yrityksen olla tunnettu?

Viik­ko sit­ten vedin Tam­pe­reel­la sis­si­mark­ki­noin­ti­kou­lu­tus­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa puhuin pal­jon sii­tä, miten yri­tyk­ses­tä saa raken­net­tua hal­val­la ja hel­pos­ti kaik­kien tun­te­man. Yksi osal­lis­tu­jis­ta kysyi, tar­vit­see­ko yri­tyk­sen olla tun­net­tu. Erit­täin hyvä kysy­mys! Toki…

Share This