Valitse sivu
Autan Codeota matkalla Suomen läpinäkyvimmäksi yritykseksi

Autan Codeota matkalla Suomen läpinäkyvimmäksi yritykseksi

Codeo on ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­lui­hin kes­kit­ty­nyt yri­tys, joka halu­aa olla läpi­nä­ky­vyy­den ja rei­luu­den edel­lä­kä­vi­jä. Tämä onkin toteu­tu­nut mai­nios­ti, kuten yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen data room ‑osios­ta näkyy. Codeo jul­kis­ti palk­ka­mal­lin­sa ja työn­te­ki­jöi­den­sä toteutuneet…

Koodipajat kuntoon — ilmoittaudu mukaan

Koodipajat kuntoon — ilmoittaudu mukaan

Koti­mais­ten ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä teke­vien yri­tys­ten aut­ta­mi­nen on lähel­lä sydän­tä­ni. Täs­tä joh­tuen perus­tin esi­mer­kik­si Koo­dia Suo­mes­ta ry:n. Haluan tämän kevään aika­na aut­taa vie­lä muu­ta­maa yri­tys­tä — täy­sin ilmai­sek­si. Saat Kon­sul­tin­ret­kul­ta päi­vän sparrauksen…

Vinkkejä aloittaville yrittäjille

Vinkkejä aloittaville yrittäjille

Oma yrit­tä­jän ura­ni alkoi vii­me vuo­den lopul­la. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa annan vink­ke­jä muil­le yrit­tä­jyyt­tä har­kit­se­vil­le kat­ta­van kol­men kuu­kau­den koke­muk­se­ni poh­jal­ta. Valit­se sopi­vin yhtiö­muo­to Yri­tyk­sen yhtiö­muo­to voi olla toi­mi­ni­mi, kom­man­diit­tiyh­tiö tai osakeyhtiö.…

Johtajien kognitiivinen dissonanssi heikentää yritysten muutoskykyä

Johtajien kognitiivinen dissonanssi heikentää yritysten muutoskykyä

Kun ihmi­nen saa omiin näke­myk­siin­sä ris­ti­rii­das­sa ole­vaa tie­toa, syn­tyy hänel­le stres­si­ti­la, jota kut­su­taan kog­ni­tii­vi­sek­si dis­so­nans­sik­si. Väit­teen aiheut­ta­ma hen­ki­nen stres­si voi olla niin suu­ri, että ihmis­mie­li alkaa­kin vain vah­vis­taa omaa vir­heel­lis­tä näkemystään…

Pitääkö yrityksen olla tunnettu?

Pitääkö yrityksen olla tunnettu?

Viik­ko sit­ten vedin Tam­pe­reel­la sis­si­mark­ki­noin­ti­kou­lu­tus­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa puhuin pal­jon sii­tä, miten yri­tyk­ses­tä saa raken­net­tua hal­val­la ja hel­pos­ti kaik­kien tun­te­man. Yksi osal­lis­tu­jis­ta kysyi, tar­vit­see­ko yri­tyk­sen olla tun­net­tu. Erit­täin hyvä kysy­mys! Toki…

Modernin sissimarkkinoinnin koulutus Helsingissä 12.4.2019

Modernin sissimarkkinoinnin koulutus Helsingissä 12.4.2019

Kir­ja­sin nel­jä sivua muis­tiin­pa­no­ja ja sivun ver­ran todo-lis­taa. Mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia jot­ka sai­vat ajat­te­le­maan. Kii­tos idea­rik­kaas­ta päi­väs­tä. Varoi­tus! Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saa­tat jou­tua tasa-arvo­val­tuu­te­tun tai pörs­sin mark­ki­na­val­von­nan hampaisiin.…

Kiitos Linux 2015–2019 — palasin Windows-käyttäjäksi

Kiitos Linux 2015–2019 — palasin Windows-käyttäjäksi

Kesäl­lä 2015 toteu­tin pit­kään har­kit­se­ma­ni pää­tök­sen siir­tyä Linux-käyt­tä­jäk­si. Vuo­sien var­rel­la olin tur­hau­tu­nut lukui­siin Win­dow­sin ärsyt­tä­vyyk­siin, ja juu­ri jul­kais­tu Win­dows 10 vai­kut­ti mel­koi­sel­ta pet­ty­myk­sel­tä. Eri­tyi­ses­ti Linuxis­sa minua vie­hät­tää se, ettei…

Salasanat ja muut salaisuudet hallintaan KeePassilla

Salasanat ja muut salaisuudet hallintaan KeePassilla

Monet koke­vat tus­kaa sala­sa­na­kaa­ok­sen kans­sa. Joko kaik­kiin pal­ve­lui­hin lai­te­taan sama sala­sa­na, tai sit­ten yri­te­tään palaut­taa mie­leen eri­lais­ten muis­ti­sään­tö­jen poh­jal­ta muo­dos­tet­tu­ja rii­me­jä. Tämän lisäk­si pitäi­si vie­lä joten­kin muis­taa, mikä käyt­tä­jä­tun­nus tai…

Tiedostojen varmuuskopiointi kuntoon Crashplanilla

Tiedostojen varmuuskopiointi kuntoon Crashplanilla

Käsi pys­tyyn kaik­ki, joil­la tie­dos­to­jen var­muus­ko­pioin­ti on hoi­dos­sa. Monet tajua­vat sen tär­key­den vas­ta kun diplo­mi­työ tai valo­ku­vat ovat tuhou­tu­neet. Perin­tei­nen tapa var­mis­tuk­sen teke­mi­seen on ollut var­muus­ko­pion säi­ly­tys ulkoi­sel­la kova­le­vyl­lä. Täs­sä ratkaisussa…

Crasmanin johtoryhmää sparraamassa

Crasmanin johtoryhmää sparraamassa

Vuon­na 2014 tee­tin TTY:n pro­jek­ti­työ­kurs­sil­la Google Glass ‑sovel­luk­sen, jota tes­tat­tiin auto­kau­pois­sa. Tutus­tuin tuol­loin suo­ma­lais­ten auto­kaup­po­jen verk­ko­si­vui­hin, ja Laak­ko­sen pal­ve­lu oli omaa luok­kaan­sa sekä käy­tet­tä­vyy­del­tään että ulkoa­sul­taan. Pal­ve­lun oli…

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kir­joi­ta säh­kö­pos­tio­soi­te jol­la tilaat säh­kö­pos­tii­si ilmoi­tuk­set blo­gin uusis­ta artikkeleista.

Share This