Valitse sivu
Kindle Paperwhite käyttökokemuksia

Kindle Paperwhite käyttökokemuksia

Kuu­kausi sit­ten tein vih­doin­kin pää­tök­sen siir­tyä e-kir­jo­jen luki­jak­si, ja tila­sin Kind­le Paperw­hi­ten. Loka­kuus­sa 2018 jul­kais­tu här­ve­li edus­taa jo Kind­len kym­me­net­tä suku­pol­vea — antiik­ki­sel­ta näyt­tä­vä ensim­mäi­nen Kind­le tuli myyn­tiin 2007. Kos­ka omien havain­to­je­ni…

Valjasta haamut shoppailemaan ja töitä hakemaan

Valjasta haamut shoppailemaan ja töitä hakemaan

Haa­muos­ta­jia on käy­tet­ty jo pit­kään arvioi­maan ja val­vo­maan yri­tys­ten asia­kas­pal­ve­lua. Valeos­ta­ja voi esi­mer­kik­si tun­nus­tel­la kivi­jal­ka­kau­pan asia­kas­ko­ke­mus­ta tai piraut­taa asia­kas­pal­ve­luun. Alai­käi­set aaveet saat­ta­vat kokeil­la, myy­kö ravin­to­la alko­ho­lia alai­käi­sel­le.…

Kannattaako valmisohjelmiston räätälöinti?

Kannattaako valmisohjelmiston räätälöinti?

Ylei­sim­mät vaih­toeh­dot säh­köi­sen pal­ve­lun hank­ki­mi­sek­si ovat val­miin rat­kai­sun osta­mi­nen tai pal­ve­lun kehit­tä­mi­nen itse tai kump­pa­nin avul­la. Edel­li­nen vaih­toeh­to on fik­su valin­ta, jos tar­pee­seen sopi­va rat­kai­su mark­ki­noil­ta löy­tyy. Jos­kus sil­miin voi osua val­mis…

Ohjelmistokehityksen työskentelytapoja: onsite, offsite, offshore, nearshore

Ohjelmistokehityksen työskentelytapoja: onsite, offsite, offshore, nearshore

Käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa läpi eri­lai­sia yhteis­työ­mal­le­ja, joil­la ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­lui­ta voi­daan toi­mit­taa asiak­kaal­le. Alkuun kui­ten­kin pahoit­te­lut englan­tia sisäl­tä­väs­tä otsi­kos­ta. Vaik­ka arvos­tan­kin suu­res­ti suo­men kiel­tä, niin vali­tet­ta­vas­ti on ole­mas­sa liu­ta…

Ohjelmistokehityksen ostaminen: hyvä tarjouspyyntö

Ohjelmistokehityksen ostaminen: hyvä tarjouspyyntö

Men­nees­sä maa­il­mas­sa ohjel­mis­to­ke­hi­tys­hank­keet aloi­tet­tiin ras­kaal­la mää­rit­te­ly­vai­heel­la, jon­ka seu­rauk­se­na laa­dit­tiin “täy­del­li­nen” vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly ja läjä­päin mui­ta doku­ment­te­ja. Täs­sä suun­ni­tel­mas­sa pysyt­tiin sit­ten jää­rä­päi­ses­ti koko toteu­tus­vai­heen ajan. Kos­ka…

Kirjavalioita ja -pettymyksiä

Kirjavalioita ja -pettymyksiä

Amazo­nis­sa hei­kom­pi­kin bis­nes­kir­ja tun­tuu saa­van kor­kean kes­kiar­von arvos­te­luis­ta. Niin­pä pää­tin jul­kais­ta kau­nis­te­le­mat­to­mat, Oikeat Arvio­ni kir­jois­ta joi­ta lähiai­koi­na olen luke­nut. ★★★★★★ Daniel Kah­ne­man: Thin­king, Fast and Slow (Ajat­te­lu, nopeas­ti ja hitaas­ti)…

Nörttien valtakunta

Nörttien valtakunta

Mikä tahan­sa tar­peek­si edis­ty­nyt tek­no­lo­gia näyt­tää tai­kuu­del­ta. — Art­hur C. Clar­ke 1962 Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten tör­mä­sin nerok­kaa­seen totea­muk­seen: yksi­kään ihmi­nen ei ymmär­rä, mitä kaik­kea tapah­tuu, kun jol­la­kin verk­ko­si­vul­la klik­kaa link­kiä. Koko­nai­suus on…

Ikea-efekti

Ikea-efekti

Viral­li­ses­ti Ikea-efek­ti tar­koit­taa kog­ni­tii­vis­ta vinou­maa: kulut­ta­ja arvos­taa itse kasaa­maan­sa tuo­tet­ta enem­män, kuin jos oli­si vas­taa­van osta­nut val­mii­na. Nyt kui­ten­kin suo­ri­tan ter­mil­li­sen omi­mi­sen ja aloi­tan muu­ta­mal­la Ikea-koke­muk­sel­la: Ostin vuo­de­soh­van, jon­ka…

Mitä paksusuolen tähystys opettaa asiakkuudenhallinnasta

Mitä paksusuolen tähystys opettaa asiakkuudenhallinnasta

Jäl­leen refe­roin Dan­ny Kah­ne­ma­nin tut­ki­mus­ta. Kah­ne­man, Donald Rede­meir ja Joel Katz tut­ki­vat pak­susuo­len­tä­hys­tyk­seen tule­via poti­lai­ta. Tut­ki­jat jakoi­vat poti­laat kah­teen ryh­mään. Ensim­mäi­nen ryh­mä tut­kit­tiin perin­tei­seen tapaan: put­ki sisään, tähys­tys, put­ki ulos.…

Aivosi vinouttavat rekrytoinnin

Aivosi vinouttavat rekrytoinnin

Daniel Kah­ne­man jul­kai­si vuon­na 2011 maa­il­man mie­len­kiin­toi­sim­man kir­jan Ajat­te­lu, nopeas­ti ja hitaas­ti (Thin­king, Fast and Slow). Kai­ken muun kieh­to­van ohel­la kir­ja ker­too kog­ni­tii­vi­sis­ta vinou­mis­ta, jot­ka tii­vis­te­tys­ti aja­vat ihmi­sen teke­mään epä­loo­gi­sel­ta näyt­tä­viä…

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kir­joi­ta säh­kö­pos­tio­soi­te jol­la tilaat säh­kö­pos­tii­si ilmoi­tuk­set blo­gin uusis­ta artik­ke­leis­ta.

Share This