Valitse sivu
Pitääkö yrityksen olla tunnettu?

Pitääkö yrityksen olla tunnettu?

Viik­ko sit­ten vedin Tam­pe­reel­la sis­si­mark­ki­noin­ti­kou­lu­tus­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa puhuin pal­jon sii­tä, miten yri­tyk­ses­tä saa raken­net­tua hal­val­la ja hel­pos­ti kaik­kien tun­te­man. Yksi osal­lis­tu­jis­ta kysyi, tar­vit­see­ko yri­tyk­sen olla tun­net­tu. Erit­täin hyvä kysy­mys! Toki…

Modernin sissimarkkinoinnin koulutus Helsingissä 12.4.2019

Modernin sissimarkkinoinnin koulutus Helsingissä 12.4.2019

Kir­ja­sin nel­jä sivua muis­tiin­pa­no­ja ja sivun ver­ran todo-lis­taa. Mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia jot­ka sai­vat ajat­te­le­maan. Kii­tos idea­rik­kaas­ta päi­väs­tä. Varoi­tus! Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saa­tat jou­tua tasa-arvo­val­tuu­te­tun tai pörs­sin mark­ki­na­val­von­nan ham­pai­siin.…

Kiitos Linux 2015–2019 — palasin Windows-käyttäjäksi

Kiitos Linux 2015–2019 — palasin Windows-käyttäjäksi

Kesäl­lä 2015 toteu­tin pit­kään har­kit­se­ma­ni pää­tök­sen siir­tyä Linux-käyt­tä­jäk­si. Vuo­sien var­rel­la olin tur­hau­tu­nut lukui­siin Win­dow­sin ärsyt­tä­vyyk­siin, ja juu­ri jul­kais­tu Win­dows 10 vai­kut­ti mel­koi­sel­ta pet­ty­myk­sel­tä. Eri­tyi­ses­ti Linuxis­sa minua vie­hät­tää se, ettei…

Salasanat ja muut salaisuudet hallintaan KeePassilla

Salasanat ja muut salaisuudet hallintaan KeePassilla

Monet koke­vat tus­kaa sala­sa­na­kaa­ok­sen kans­sa. Joko kaik­kiin pal­ve­lui­hin lai­te­taan sama sala­sa­na, tai sit­ten yri­te­tään palaut­taa mie­leen eri­lais­ten muis­ti­sään­tö­jen poh­jal­ta muo­dos­tet­tu­ja rii­me­jä. Tämän lisäk­si pitäi­si vie­lä joten­kin muis­taa, mikä käyt­tä­jä­tun­nus tai…

Tiedostojen varmuuskopiointi kuntoon Crashplanilla

Tiedostojen varmuuskopiointi kuntoon Crashplanilla

Käsi pys­tyyn kaik­ki, joil­la tie­dos­to­jen var­muus­ko­pioin­ti on hoi­dos­sa. Monet tajua­vat sen tär­key­den vas­ta kun diplo­mi­työ tai valo­ku­vat ovat tuhou­tu­neet. Perin­tei­nen tapa var­mis­tuk­sen teke­mi­seen on ollut var­muus­ko­pion säi­ly­tys ulkoi­sel­la kova­le­vyl­lä. Täs­sä rat­kai­sus­sa…

Crasmanin johtoryhmää sparraamassa

Crasmanin johtoryhmää sparraamassa

Vuon­na 2014 tee­tin TTY:n pro­jek­ti­työ­kurs­sil­la Google Glass ‑sovel­luk­sen, jota tes­tat­tiin auto­kau­pois­sa. Tutus­tuin tuol­loin suo­ma­lais­ten auto­kaup­po­jen verk­ko­si­vui­hin, ja Laak­ko­sen pal­ve­lu oli omaa luok­kaan­sa sekä käy­tet­tä­vyy­del­tään että ulkoa­sul­taan. Pal­ve­lun oli…

“Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua?”

Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua?”

Yrit­tä­jä­nä toi­mi­va ystä­vä­ni Jou­ni kysyi minul­ta vii­me mar­ras­kuun alus­sa otsi­kon kysy­myk­sen. Seu­raa­va­na aamu­na irti­sa­nou­duin. Kysy­mys oli seu­raus­ta poh­din­taa­ni, pitäi­si­kö minun ryh­tyä yrit­tä­jäk­si. Parin kuu­kau­den pääs­tä oli­si tul­lut täy­teen kym­me­nen vuot­ta Euroo­pan…

Sissimarkkinointikoulutus Tampereella 8.3.2019

Sissimarkkinointikoulutus Tampereella 8.3.2019

Varoi­tus! Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saa­tat jou­tua tasa-arvo­val­tuu­te­tun tai finans­si­val­von­nan ham­pai­siin. Sis­si­mark­ki­noin­ti on hal­paa, muka­vaa ja teho­kas­ta — toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta! Vas­ta­sin Vinci­tin nousus­ta yhdek­si Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta yri­tyk­sis­tä…

Ohjelmistokehityksen ostaminen: vinkkejä sopimuksen laadintaan

Ohjelmistokehityksen ostaminen: vinkkejä sopimuksen laadintaan

Minul­ta kysy­tään usein, mil­lai­sis­ta sei­kois­ta asiak­kaan ja ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jan välil­lä tuli­si sopia. Käyn seu­raa­vas­sa tii­viis­ti läpi tär­keim­piä asioi­ta. Teki­jä­noi­keu­det Asiak­kaal­le rää­tä­löi­dys­sä ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä myös teki­jä­noi­keuk­sien tulee kuu­lua työn…

Kindle Paperwhite käyttökokemuksia

Kindle Paperwhite käyttökokemuksia

Kuu­kausi sit­ten tein vih­doin­kin pää­tök­sen siir­tyä e‑kirjojen luki­jak­si, ja tila­sin Kind­le Paperw­hi­ten. Loka­kuus­sa 2018 jul­kais­tu här­ve­li edus­taa jo Kind­len kym­me­net­tä suku­pol­vea — antiik­ki­sel­ta näyt­tä­vä ensim­mäi­nen Kind­le tuli myyn­tiin 2007. Kos­ka omien havain­to­je­ni…

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kir­joi­ta säh­kö­pos­tio­soi­te jol­la tilaat säh­kö­pos­tii­si ilmoi­tuk­set blo­gin uusis­ta artik­ke­leis­ta.

Share This