Valitse sivu
Pirkanmaalla suunnitellaan järkyttävää luonnonraiskausta

Pirkanmaalla suunnitellaan järkyttävää luonnonraiskausta

Kan­si­ku­va: Veik­ko Hah­mo “Sen sijaan, että palai­sim­me kes­tä­mät­tö­miin tapoi­him­me, mei­dän on todel­la jäl­leen­ra­ken­net­ta­va parem­paa ja vih­reäm­pää.” — Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö syys­kuus­sa 2020 Lähel­lä ole­va luon­to oli tär­kein veto­voi­ma­te­ki­jä kun muu­tin kym­me­ni­sen vuotta…

Näin myyt sähköisiä palveluita globaalisti

Näin myyt sähköisiä palveluita globaalisti

Voi­si luul­la, että nyky­ai­ka­na on help­poa perus­taa verk­ko­kaup­pa, jon­ka kaut­ta pys­tyy myy­mään säh­köi­siä pal­ve­lui­ta ympä­ri maa­il­man. Vali­tet­ta­vas­ti totuus kui­ten­kin on toi­sen­lai­nen. Sato­jen vuo­sien aika­na esi­mer­kik­si eri mai­den väli­set vero­tus­käy­tän­nöt ovat muokkautuneet…

Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Päi­vi­tys 30.10.2022: Google sul­kee talou­del­li­sek­si pet­ty­myk­sek­si osoit­tau­tu­neen Sta­dia-pal­ve­lun 18.1.2023. Mar­ras­kuus­sa 2019 Google jul­kai­si Sta­dia-pal­ve­lun­sa. Sta­dia lupa­si teh­dä peleil­le saman mitä Netflix teki DVD:lle ja Spo­ti­fy CD:lle — teh­dä pelikonsoleista…

Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr on Israe­lis­sa vuon­na 2010 perus­tet­tu pal­ve­lu, jon­ka avul­la voi etsiä free­lance­rei­ta ympä­ri maa­il­maa moni­nai­siin teh­tä­viin. Itse olen tilan­nut sen kaut­ta graa­fi­kon työ­tä sekä WordPress-kus­to­moin­tia. Fiverr ei toki ole ainoa pal­ve­lu joka yhdis­tää friik­ku­ja ja…

Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Päi­vi­tys 4.2.2023: Vali­tet­ta­vas­ti Lego lopet­ti Minds­torms-tuo­te­sar­jan ja Robot Inno­va­to­rin­kin myyn­ti on lak­kau­tet­tu. Vuon­na 1998 Lego jul­kai­si ensim­mäi­sen Minds­torms robot­ti­ra­ken­nus­sar­jan. Vuo­den 2020 syk­syl­lä myyn­tiin jo tuli vii­des suku­pol­vi, joka sai nimek­seen Lego…

Kaikista ei ole koodaajiksi

Kaikista ei ole koodaajiksi

Run­sas vuo­si sit­ten tweet­ta­sin osa­puil­leen näin: “Koo­daa­ja­pu­las­ta puhut­taes­sa monil­ta unoh­tuu, ettei kai­kis­ta ole koo­daa­jik­si. Osal­ta ihmi­sis­tä esi­mer­kik­si puut­tuu kyky käsi­tel­lä abstrak­te­ja asioi­ta.” Lopul­ta kes­kus­te­lu läh­ti niin lapa­ses­ta, että tuho­sin koko tweetin.…

Ohjelmistokehittäjien rekrytointi: tekninen haastattelu

Ohjelmistokehittäjien rekrytointi: tekninen haastattelu

Vähin­tään ker­ran kvar­taa­lis­sa käyn­nis­tyy jos­sain kana­vas­sa kes­kus­te­lu tek­ni­sis­tä haas­tat­te­luis­ta. Osa kes­kus­te­li­jois­ta on jopa sitä miel­tä, ettei tek­nis­tä haas­tat­te­lua — siis osoi­tus­ta sii­tä että työn­ha­ki­ja osaa ohjel­moi­da — tar­vi­ta lain­kaan. Voit­ko kuvitella…

“Ihan epäreilua!” — Hyödynnä markkinoinnissa viisivuotiaan taktiikkaa

Ihan epäreilua!” — Hyödynnä markkinoinnissa viisivuotiaan taktiikkaa

Vii­si­vuo­tias tun­ne­tus­ti kilah­taa ja huu­taa “epä­rei­lua!” jos esi­mer­kik­si kak­ku­pa­laa ei ole jaet­tu mole­kyy­lin tark­kuu­del­la. Samaa tak­tiik­kaa voi (vaih­te­le­val­la) menes­tyk­sel­lä hyö­dyn­tää myös yri­tys­maa­il­mas­sa. Pit­kän myyn­ti­vai­heen jäl­keen sain han­kit­tua asiak­kaak­si ison,…

Kirja-arvostelu: Skunk Works

Kirja-arvostelu: Skunk Works

Täl­lä ker­taa esit­te­lys­sä on jo vuon­na 1994 jul­kais­tu kir­ja Skunk Works, jos­ta itse sain vihiä vas­ta vähän aikaa sit­ten. Onnek­si sain! Skunk Works on eten­kin len­tä­vis­tä här­ve­leis­tä tun­ne­tun Lock­hee­din — nykyi­nen Lock­heed Mar­tin — eri­koi­syk­sik­kö, joka on vastannut…

Sissimarkkinointivinkki: Näin jaat palkinnon

Sissimarkkinointivinkki: Näin jaat palkinnon

Täs­sä on sinul­le mita­li Olen usein nau­res­kel­lut ame­rik­ka­lai­sil­le mai­nok­sil­le. Ei tai­da sel­lais­ta tuo­tet­ta olla­kaan, joka ei oli­si award win­ning. Mut­ta kyl­lä meil­lä Suo­mes­sa­kin eri­lai­sia pal­kin­to­ja, tun­nus­tuk­sia ja kil­pai­lu­ja löy­tyy, esi­mer­kik­si: Vuoden…

Share This