Valitse sivu
Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Kokeilussa Google Stadia — pelien Netflix

Mar­ras­kuus­sa 2019 Google jul­kai­si Sta­dia-pal­ve­lun­sa. Sta­dia lupa­si teh­dä peleil­le saman mitä Netflix teki DVD:lle ja Spo­ti­fy CD:lle — teh­dä peli­kon­so­leis­ta tar­peet­to­mia ja mah­dol­lis­taa pää­sy laa­jaan peli­kir­jas­toon ver­kon yli. Elo­ku­vien ja musii­kin strii­maus ver­kon yli…

Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr tulee kaatamaan mainostoimistoja

Fiverr on Israe­lis­sa vuon­na 2010 perus­tet­tu pal­ve­lu, jon­ka avul­la voi etsiä free­lance­rei­ta ympä­ri maa­il­maa moni­nai­siin teh­tä­viin. Itse olen tilan­nut sen kaut­ta graa­fi­kon työ­tä sekä WordPress-kus­to­moin­tia. Fiverr ei toki ole ainoa pal­ve­lu joka yhdis­tää friik­ku­ja ja…

Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Arvostelu: Lego Mindstorms Robot Inventor

Vuon­na 1998 Lego jul­kai­si ensim­mäi­sen Minds­torms robot­ti­ra­ken­nus­sar­jan. Vuo­den 2020 syk­syl­lä myyn­tiin jo tuli vii­des suku­pol­vi, joka sai nimek­seen Lego Minds­torms Robot Inven­tor (51515). Uusin sar­ja sisäl­tää 949 osaa, jois­ta tosin suu­ri osa on pie­niä liittämistappeja.…

Kaikista ei ole koodaajiksi

Kaikista ei ole koodaajiksi

Run­sas vuo­si sit­ten tweet­ta­sin osa­puil­leen näin: “Koo­daa­ja­pu­las­ta puhut­taes­sa monil­ta unoh­tuu, ettei kai­kis­ta ole koo­daa­jik­si. Osal­ta ihmi­sis­tä esi­mer­kik­si puut­tuu kyky käsi­tel­lä abstrak­te­ja asioi­ta.” Lopul­ta kes­kus­te­lu läh­ti niin lapa­ses­ta, että tuho­sin koko tweetin.…

Ohjelmistokehittäjien rekrytointi: tekninen haastattelu

Ohjelmistokehittäjien rekrytointi: tekninen haastattelu

Vähin­tään ker­ran kvar­taa­lis­sa käyn­nis­tyy jos­sain kana­vas­sa kes­kus­te­lu tek­ni­sis­tä haas­tat­te­luis­ta. Osa kes­kus­te­li­jois­ta on jopa sitä miel­tä, ettei tek­nis­tä haas­tat­te­lua — siis osoi­tus­ta sii­tä että työn­ha­ki­ja osaa ohjel­moi­da — tar­vi­ta lain­kaan. Voit­ko kuvitella…

“Ihan epäreilua!” — Hyödynnä markkinoinnissa viisivuotiaan taktiikkaa

Ihan epäreilua!” — Hyödynnä markkinoinnissa viisivuotiaan taktiikkaa

Vii­si­vuo­tias tun­ne­tus­ti kilah­taa ja huu­taa “epä­rei­lua!” jos esi­mer­kik­si kak­ku­pa­laa ei ole jaet­tu mole­kyy­lin tark­kuu­del­la. Samaa tak­tiik­kaa voi (vaih­te­le­val­la) menes­tyk­sel­lä hyö­dyn­tää myös yri­tys­maa­il­mas­sa. Pit­kän myyn­ti­vai­heen jäl­keen sain han­kit­tua asiak­kaak­si ison,…

Kirja-arvostelu: Skunk Works

Kirja-arvostelu: Skunk Works

Täl­lä ker­taa esit­te­lys­sä on jo vuon­na 1994 jul­kais­tu kir­ja Skunk Works, jos­ta itse sain vihiä vas­ta vähän aikaa sit­ten. Onnek­si sain! Skunk Works on eten­kin len­tä­vis­tä här­ve­leis­tä tun­ne­tun Lock­hee­din — nykyi­nen Lock­heed Mar­tin — eri­koi­syk­sik­kö, joka on vastannut…

Sissimarkkinointivinkki: Näin jaat palkinnon

Sissimarkkinointivinkki: Näin jaat palkinnon

Täs­sä on sinul­le mita­li Olen usein nau­res­kel­lut ame­rik­ka­lai­sil­le mai­nok­sil­le. Ei tai­da sel­lais­ta tuo­tet­ta olla­kaan, joka ei oli­si award win­ning. Mut­ta kyl­lä meil­lä Suo­mes­sa­kin eri­lai­sia pal­kin­to­ja, tun­nus­tuk­sia ja kil­pai­lu­ja löy­tyy, esi­mer­kik­si: Vuoden…

Kaksi viikkoa DevOps-insinöörinä — tuskien taival Amazon Web Services ‑maailmassa

Kaksi viikkoa DevOps-insinöörinä — tuskien taival Amazon Web Services ‑maailmassa

Kelaa, jot­kut konf­faa AWS:ää joka päi­vä” Tämä kir­joi­tus on san­gen tek­ni­nen ja tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ATK-ohjel­moit­si­joil­le. Vuo­sien koo­daus­tauon jäl­keen olen syk­syn kulues­sa kötös­tel­lyt pal­ve­lua, joka koos­tuu Vue.js:llä toteu­te­tus­ta fron­tis­ta ja Djan­gol­la koodatusta…

Olennaisuuksiin keskittyminen on vaikeaa

Olennaisuuksiin keskittyminen on vaikeaa

Par­kin­so­nin tri­vi­aa­li­suu­den laki on monil­le tut­tu. Tein lin­ki­tyk­sen englan­nin­kie­li­sen Wiki­pe­dian sivuil­le, kos­ka siel­lä laki on kuvat­tu huo­mat­ta­vas­ti suo­ma­lai­sen ver­sion tyn­kä­teks­tiä parem­min. Lin­kin takaa löy­tyy myös legen­daa­ri­nen pol­ku­pyö­rä­suo­ja-esi­merk­ki sekä…

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kir­joi­ta säh­kö­pos­tio­soi­te jol­la tilaat säh­kö­pos­tii­si ilmoi­tuk­set blo­gin uusis­ta artikkeleista.

Share This