Valitse sivu

Codeo on ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­lui­hin kes­kit­ty­nyt yri­tys, joka halu­aa olla läpi­nä­ky­vyy­den ja rei­luu­den edel­lä­kä­vi­jä. Tämä onkin toteu­tu­nut mai­nios­ti, kuten yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen data room ‑osios­ta näkyy.

Codeo jul­kis­ti palk­ka­mal­lin­sa ja työn­te­ki­jöi­den­sä toteu­tu­neet pal­kat ver­kos­sa jo vuon­na 2017. Useat kil­pai­li­jat ovat seu­ran­neet esi­merk­kiä. Palk­ko­jen lisäk­si esi­mer­kik­si työ­so­pi­mus, osa­kas­so­pi­mus, omis­tus­poh­ja ja tilin­pää­tös ovat kai­kil­le avoin­ta tie­toa Codeol­la. Nämä var­mas­ti kiin­nos­ta­vat myös työnhakijoita.

Todel­la kovas­sa rek­ry­toin­ti­kamp­pai­lus­sa muut­kin yri­tyk­set panos­ta­vat pal­jon työn­ha­ki­joi­den hou­kut­te­luun. Jos­kus on jopa tun­tu­nut sil­tä, että asiak­kai­den edus­ta puhu­mi­nen on unohtunut.

Autoin Codeo­ta otta­maan seu­raa­van aske­leen: yhdes­sä teem­me yri­tyk­ses­tä läpi­nä­ky­vyy­den mal­liop­pi­laan myös asiak­kai­den suun­taan. Niin­pä Codeo jul­kis­taa täs­tä päi­väs­tä eteen­päin vapau­tu­mas­sa ole­vat ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jät sekä hei­dän tun­ti­hin­tan­sa koti­si­vuil­laan.

Tähän asti Suo­mes­sa on ollut tapa­na pimit­tää ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­lui­den hin­ta­ta­so ja asian­tun­ti­joi­den saa­ta­vuus. Tähän on usei­ta enem­män tai vähem­män jär­ke­viä syi­tä. Joku voi pelä­tä kil­pai­li­joi­den hyö­ty­vän tie­dos­ta, toi­nen taas pitää uhka­na ali­hin­taan myyn­tiä. Asiak­kaan etua ei kui­ten­kaan kukaan ole aja­tel­lut. Nyt tähän siis tulee muu­tos, joka toi­vot­ta­vas­ti levi­ää koko toimialalle.

Uudes­ta mal­lis­ta hyö­ty­vät sekä toi­mit­ta­ja että asia­kas. Asiak­kaat saa­vat välit­tö­mäs­ti tie­don, kun kehit­tä­jiä on vapau­tu­mas­sa. Toi­mit­ta­jan osal­ta näky­vyys pie­nen­tää ris­kiä, että kehit­tä­jä jou­tuu asia­kas­hank­kei­den välis­sä ole­maan het­ken pen­kil­lä. Jul­kais­tut tun­ti­hin­nat taas pois­ta­vat euro­jen paris­sa käy­tä­vän vään­nön ja anta­vat asiak­kaal­le rea­lis­ti­sen käsi­tyk­sen pal­ve­lun hintatasosta.

Tulok­set

Uuti­sen huo­mioi­vat tuo­reel­taan esi­mer­kik­si Tivi, Mik­ro­bit­ti ja ite wiki. Näky­vyy­den ansios­ta Codeon koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rä kas­voi jul­kis­tus­päi­vä­nä (eli tämän kir­joi­tus­het­kes­tä kat­soen eilen) 40-kertaiseksi.

Yri­tys sai usei­ta yhtey­den­ot­to­ja sekä kiin­nos­tu­neil­ta asiak­kail­ta että poten­ti­aa­li­sil­ta uusil­ta työn­ha­ki­joil­ta. Myös kil­pai­le­vis­sa yri­tyk­sis­sä jul­kis­tus huo­mat­tiin, ja sii­tä kes­kus­tel­tiin  monis­sa kana­vis­sa. Hyvin poik­keuk­sel­li­ses­ta on, että min­kään­lais­ta ruti­naa ei sil­mii­ni osunut.

Toi­vot­ta­vas­ti muut yri­tyk­set seu­raa­vat peräs­sä, jot­ta koko toi­mia­laa saa­daan muu­tet­tua rei­lum­paan suuntaan.

Share This