Valitse sivu

Päi­vi­tys 4.2.2023: Vali­tet­ta­vas­ti Lego lopet­ti Minds­torms-tuo­te­sar­jan ja Robot Inno­va­to­rin­kin myyn­ti on lakkautettu.

Vuon­na 1998 Lego jul­kai­si ensim­mäi­sen Minds­torms robot­ti­ra­ken­nus­sar­jan. Vuo­den 2020 syk­syl­lä myyn­tiin jo tuli vii­des suku­pol­vi, joka sai nimek­seen Lego Minds­torms Robot Inven­tor (51515). Uusin sar­ja sisäl­tää 949 osaa, jois­ta tosin suu­ri osa on pie­niä liit­tä­mis­tap­pe­ja. Muka­na on kui­ten­kin hyvin moni­puo­li­nen kat­taus eri­lai­sia robo­tin­ra­ken­nuso­sia ja jopa tasaus­pyö­räs­tö. Ikä­suo­si­tus on yli 10-vuo­tiail­le mut­ta pari vuot­ta nuo­rem­pi­kin var­mas­ti pär­jää mainiosti.

Moni­nais­ten kiin­tei­den ja liik­ku­vien lego­pa­li­koi­den lisäk­si pak­kaus sisäl­tää seit­se­män säh­köis­tä komponenttia:

  • Kes­kusyk­sik­kö eli hub sisäl­tää akun, lataus­por­tin, vir­ta- ja blue­tooth-napin, kar­kean mat­rii­si­näy­tön sekä kuusi port­tia moot­to­rei­ta ja antu­rei­ta var­ten. Lisäk­si hubis­sa on kiih­ty­vyy­san­tu­ri ja gyro.
  • Nel­jä ser­vo­moot­to­ria, eli lai­te pys­tyy tar­kas­ti sää­tä­mään ja luke­maan moot­to­rien aseman.
  • Etäi­syy­san­tu­ri.
  • Värian­tu­ri.

Pake­tin sisäl­lä ei ole lain­kaan kasaus­oh­jei­ta pape­ril­la, vaan kaik­ki ohjeet löy­ty­vät puhe­li­mel­le (Android/iPhone), table­til­le tai tie­to­ko­neel­le (Win/Mac) ladat­ta­vas­ta ohjel­mas­ta. Tämä on fik­su rat­kai­su, kos­ka robot­tien ohjel­moin­tiin joka tapauk­ses­sa sovel­lus­ta tar­vi­taan, ja lukuis­ten ohje­si­vu­jen selai­lu onnis­tuu table­til­la todel­la käte­väs­ti. Pie­ni­näyt­töi­sen puhe­li­men kans­sa jou­tuu tihrustamaan.

Vii­si eri­lais­ta robottirunkoa

Sovel­luk­sen sisäl­tä löy­tyy ohjeet vii­den eri­lai­sen robo­tin kasaamiseen:

  • Blast on sei­so­va robot­ti joka osaa esi­mer­kik­si var­tioi­da huo­net­ta ja ampua “ohjuk­sia”.
  • Char­lie osaa teh­dä eri­lai­sia teh­tä­viä värien perus­teel­la ja soit­taa rumpusoolon!
  • Tric­ky osaa pela­ta jalkapalloa.
  • M.V.P. on radio-ohjat­ta­va auto, jos­ta voi teh­dä myös nostokurjen.
  • Gelo on ainoa nel­jäl­lä jalal­la käve­le­vä robotti.

Robo­tin run­gon kasaa­mi­sen jäl­keen kai­kil­le robo­teil­le on tar­jol­la eri­lai­sia laa­jen­nus­oh­jei­ta, joil­la robo­tit saa­vat uusia kyvyk­kyyk­siä. Oma suo­sik­ki­ni on Gelon poh­jal­le kasat­ta­va robot­ti­koi­ra, jol­la on jopa Lego-luu.

Robot­tien ohjel­moin­tiin voi käyt­tää graa­fis­ta Scratch-ympä­ris­töä tai Pyt­hon-ohjel­moin­ti­kiel­tä. Scratc­hin­kin avul­la pys­tyy todel­la käte­väs­ti teke­mään san­gen moni­puo­li­sia ohjel­mia eri­lai­sia pali­koi­ta raa­haa­mal­la, ja se joh­dat­taa mai­nios­ti ohjel­moin­nin maailmaan.

Legol­le tyy­pil­li­seen tapaan koko­nai­suus vai­kut­taa todel­la vii­meis­tel­lyl­tä. Kaik­ki vii­si robot­tia ovat sel­väs­ti eri­lai­sia ja vii­meis­tel­ty­jä. Myös sovel­lus on tyy­li­käs ja toi­mi lähes moit­teet­ta. Toki run­sas ATK:n mää­rä tekee jos­kus temp­pu­ja. Kun robot­ti ensim­mäi­sen ker­ran kyt­key­tyi tablet­tiin Blue­toot­hil­la, täy­tyi aluk­si hubin firmwa­re päi­vit­tää. Tämä päi­vi­tys kaa­tui 33% koh­dal­la ja sain sen jat­ku­maan vas­ta kun asen­sin ohjel­man PC:lle ja kyt­kin hubin USB-kaa­pe­lil­la tietokoneeseen.

Lähes täy­del­li­nen setti

Moi­tit­ta­vaa täs­tä setis­tä on vai­kea löy­tää, mut­ta yritetään.

Oli­si muka­vaa jos laa­tik­ko sisäl­täi­si jon­kin­lai­set loke­rot lukui­sil­le osil­le. Pak­kaus sisäl­tää läjä­päin pus­se­ja, joi­den avaa­mi­sen jäl­keen kaik­ki kik­ka­reet ovat laa­ti­kon poh­jal­la. Monet pitä­vät kui­ten­kin täl­lai­ses­ta lähes­ty­mis­ta­vas­ta, muut voi­vat hel­pos­ti laji­tel­la osat esi­mer­kik­si värien perus­teel­la halua­miin­sa rasioihin.

Tek­niik­ka­le­go­jen tapaan osa pali­kois­ta kiin­nit­tyy san­gen tii­viis­ti toi­siin­sa ja aikui­sen apua tar­vi­taan välill­lä pur­ka­mis­töis­sä. Tämä on kui­ten­kin mitä­tön ongel­ma ja var­mis­taa osien pit­kän iän ja raken­nel­mien tukevuuden.

Minds­torms-sar­joil­la on maa­il­mal­la suu­ri fani­jouk­ko. Suu­rin uuteen sar­jaan koh­dis­tu­va kri­tiik­ki näyt­tää liit­ty­vän sii­hen, että EV3-sar­jas­sa pys­tyi useam­pia hube­ja ket­jut­ta­maan ja näin teke­mään hyvin­kin suu­ria koko­nai­suuk­sia. Aina­kaan tois­tai­sek­si tämä ei Robot Inven­to­ril­la ole mah­dol­lis­ta, mut­ta taval­li­sil­le käyt­tä­jil­le yhden­kin pake­tin sisäl­lös­sä riit­tää läjä­päin tekemistä.

Lisäk­si EV3:n hubis­sa pys­tyy jopa aja­maan rää­tä­löi­tyä Linuxia. Kai­ken­lais­ta muu­ta­kin har­ras­tus­pro­jek­tia sil­le löy­tyy, ja jää näh­tä­väk­si syn­tyy­kö uuden setin ympä­ril­le vas­taa­vaa yhteisöä.

Robo­tic Inven­tor mak­saa Suo­mes­sa noin 250 euroa. Pidän hin­taa hyvin koh­tuul­li­se­na näin moni­puo­li­ses­ta ja laa­duk­kaas­ta kokonaisuudesta.

Share This