Valitse sivu

Suo­ma­lais­ten yri­tys­ten asial­la

Olen teh­nyt yli kah­den­kym­me­nen vuo­den uran eri­lai­sis­sa ja eri­ko­koi­sis­sa tek­no­lo­giay­ri­tyk­sis­sä. Tänä aika­na olen pääs­syt osal­lis­tu­maan monen­lai­seen teke­mi­seen koo­dauk­ses­ta mark­ki­noin­tiin. Poh­jim­mil­ta­ni olen kui­ten­kin ATK-mies ja pyrin edel­leen pitä­mään kädet saves­sa ja jalat maas­sa. Nyt haluan aut­taa mui­ta yri­tyk­siä menes­ty­mään.

Tuotekehityksen tehostaminen

Arvioin nyky­ti­lan ja annan ideoi­ta miten voit­te tuo­te­ke­hi­tys­tän­ne paran­taa.

Ohjelmistokehityksen fiksu ostaminen

Uusien säh­köis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­ses­sä oikean kump­pa­nin valin­ta on kriit­ti­nen menes­tys­te­ki­jä.

U

Tekninen auditointi

Audi­toin­tia voit hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si toi­mit­ta­jan kyvyk­kyy­den tek­ni­seen due dili­gence -arvioin­tiin.

Tekninen asiantuntija oikeudenkäynnissä

Hyö­dyn­nä asian­tun­te­mus­ta­ni kärä­jil­lä.

r

Sissimarkkinointi

Olen vas­tan­nut Suo­men rävä­kim­män b2b-brän­din raken­ta­mi­ses­ta. Ei arka­ja­loil­le!

Visuaalinen johtaminen ja lean

Jos olet tym­pään­ty­nyt pel­kän moni­to­rin tui­jot­te­luun, ote­taan yhdes­sä käyt­töön perin­tei­set mene­tel­mät.

Takuutyötä

 

  • Tulos tai ulos — jos et ole tulok­siin tyy­ty­väi­nen, menee las­ku silp­pu­riin

     

  • No bulls­hit — käy­tän vain ymmär­ret­tä­vää suo­mea, väl­tän Power­poin­tia enkä piir­rä edes neli­kent­tiä

Ota yhteyttä

Pasi Kova­nen

050 374 9132

pasi@konsultinretku.fi

linkedin.com/in/pasikovanen

Y-tun­nus: 2952121–3

Lähetä viesti