Valitse sivu

Suo­ma­lais­ten yri­tys­ten asialla

Olen teh­nyt yli kah­den­kym­me­nen vuo­den uran eri­ko­koi­sis­sa tek­no­lo­giay­ri­tyk­sis­sä. Tänä aika­na olen pääs­syt osal­lis­tu­maan monen­lai­seen teke­mi­seen koo­dauk­ses­ta mark­ki­noin­tiin. Poh­jim­mil­ta­ni olen kui­ten­kin ATK-mies ja pyrin edel­leen pitä­mään kädet saves­sa ja jalat maas­sa. Nyt haluan aut­taa mui­ta yri­tyk­siä menestymään.

Toimittajakilpailutus

Uusien säh­köis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­ses­sä oikean kump­pa­nin valin­ta on kriit­ti­nen teki­jä. Autan löy­tä­mään tar­pee­see­si par­haan toimittajan.

 • Kump­pa­nieh­dok­kai­den valinta
 • Tar­jous­pyyn­nön laa­ti­mi­sen tuki
 • Tar­jous­ten läpikäynti
 • Par­haan toi­mit­ta­jan valitseminen
 • Sopi­muk­sen laa­ti­mi­sen tuki

4500 €

Strategiatyö

Autan yri­tyk­se­si kas­vustra­te­gian laa­ti­mi­ses­sa. Tuon työ­hön mukaan työn­te­ki­jöi­den, asiak­kai­den sekä oman näkemykseni.

 • Yri­tyk­seen tutustuminen
 • Työn­te­ki­jöi­den haastattelu
 • Asiak­kai­den haastattelu
 • Joh­to­ryh­män työpaja

4000 €

 

Rekrytoinnin kehittäminen

Ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jis­tä on val­ta­va kil­pai­lu. Autan yri­tys­tä­si erot­tu­maan kilpailijoista.

 • Työ­pai­kan houkuttelevuus
 • Työn­ha­ki­ja­ko­ke­mus
 • Työ­haas­tat­te­lu
 • Kiin­nos­ta­va työpaikkailmoitus
 • Haki­joi­den tavoittaminen

2500 €

U

Ohjelmistokehityksen auditointi

Audi­toin­nis­sa arvioi­daan ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen nyky­ti­la ja anne­taan paran­nuseh­do­tuk­sia. Se on mai­nio tapa tehos­taa oman tai toi­mit­ta­jan tuo­te­ke­hi­tys­tä. Audi­toin­tia voi hyö­dyn­tää myös tek­ni­seen due dili­gence ‑arvioin­tiin.  

 • Ohjel­mis­to­ke­hi­tys­käy­tän­nöt
 • Tek­no­lo­gia­va­lin­nat
 • Laa­tu
 • Ark­ki­teh­tuu­ri
 • Lisens­sit
 • Tie­to­tur­va
 • GDPR (EU:n tietosuoja-asetus)

4500 €

r

Markkinointisparraus

Vas­ta­sin aiem­min Vinci­tin näky­vyy­den raken­ta­mi­ses­ta sis­si­mark­ki­noin­nin kei­noin, siis ilman ostet­tua näkyvyyttä.

Ota yhteyt­tä jos kamp­pai­let esi­mer­kik­si seu­raa­vien asioi­den kans­sa. Päi­vän pake­tis­sa voi­daan kes­kit­tyä esi­mer­kik­si seu­raa­viin asiioihin:

 • Erot­tu­vuus
 • Tun­net­tuus
 • Tari­noi­den kertominen
 • Brän­däys
 • Asiak­kai­den houkuttelu
 • Rek­ry­toin­ti

1500 €

Listautumisannin markkinointi

Autan lis­taa­maan yri­tyk­se­si onnis­tu­nees­ti First North ‑mark­ki­na­pai­kal­le. Avul­la­ni pys­tyt vält­tä­mään pui­se­van talous­vies­tin­nän ja hyö­dyn­tä­mään kai­ken tar­jol­la ole­van näky­vyy­den. Olen käy­tet­tä­vis­sä­si koko lis­tau­tu­mi­sen val­mis­te­lun ajan pörs­si­kel­lon kilis­te­lyyn asti.

 • Vies­tien valinta
 • Hyö­dyn­net­tä­vät kanavat
 • Sijoit­ta­jien tavoittaminen
 • Hen­ki­lö­kun­nan ja asiak­kai­den aktivointi
 • Sijoit­ta­ja­si­vus­to
 • Sis­si­mark­ki­noin­ti­tem­pauk­set
 • Esit­te­ly­kier­tu­een (roads­how) suunnittelu

9000 €

Pie­ni pränt­ti: kaik­ki hin­nat ovat arvonlisäverottomia.

Takuutyötä

 

 • Tulos tai ulos — jos et ole tulok­siin tyy­ty­väi­nen, menee las­ku silppuriin

   

 • No bulls­hit — käy­tän vain ymmär­ret­tä­vää suo­mea, väl­tän Power­poin­tia enkä piir­rä nelikenttiä

Asiakkaita

Ota yhteyttä!

Pasi Kova­nen

050 374 9132

pasi@konsultinretku.fi

Y‑tunnus: 2952121–3

linkedin.com/in/pasikovanen